ภาวะพิษจาก Digoxin

พิษวิทยา: ภาวะพิษจาก Digoxin
.
Digoxin เป็นยาที่ใช้ในการรักษาภาวะหัวใจล้มเหลว (congestive heart failure) และภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้ว (atrial fibrillation) ยาออกฤทธิ์ยับยั้ง Sodium-potassium adenosine triphosphate pumps โดยบริเวณที่สำคัญคือเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจ การยับยั้งทำให้โซเดียมในเซลล์สูงขึ้น ซึ่งส่งผลให้ปริมาณ Calcium ในเซลล์สูงขึ้น (ผ่านกลไก sodium-calcium exchanger) จึงสามารถเพิ่มแรงบีบของหัวใจ
.
อาการแสดงเมื่อเกิดพิษ เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ระดับอิเล็กโทรไลต์ที่ผิดปกติ ภาวะหัวใจเต้นเร็วหรือช้า การมองเห็นไม่ปกติ
.
ซึ่งลักษณะการเกิดพิษอาจแบ่งได้ เป็น 2 ลักษณะ คือ
1.ภาวะพิษเฉียบพลันและภาวะพิษเรื้อรัง โดยภาวะพิษเฉียบพลันจะพบภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูง
2.พบภาวะหัวใจเต้นช้าได้บ่อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับภาวะพิษเรื้อรัง
.
การรักษาโดยทั่วไปเป็นการรักษาตามอาการ กรณีที่เกิดภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูง อาจมีการรักษาด้วย Glucose/insulin, Sodium bicarbonate หรือ Calcium gluconate ทางหลอดเลือดดำ กรณีที่มีภาวะหัวใจเต้นช้าหรือมีภาวะ Heart block อาจให้ Atropine (และกรณีที่มีอาการรุนแรงอาจต้องใช้ยาต้านพิษชื่อ Digitalis Fab Fragment ซึ่งไม่มีในประเทศไทย)
.
ศูนย์พิษวิทยาศิริราชให้บริการด้านพิษวิทยาทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง โทร 0 2419 7007 กด 2 (หน่วยงานภายในรพ.ศิริราช โทร 97007 กด 2)
.
#ศูนย์พิษวิทยา #ศูนย์พิษวิทยาศิริราช
#SirirajPoisonControlCenter
#SIPCC #Siriraj

เอกสารอ้างอิง:

1. สัมมน โฉมฉาย. ภาวะพิษจากดิจอกซิน. ใน: จารุวรรณ ศรีอาภา, บรรณาธิการ. ยาต้านพิษ 2. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: สมาคมพิษวิทยาคลินิก, 2555. หน้า 37-41.

2. Benowitz NL. Digoxin and other cardiac glycosides. In: Olson KR, Anderson IB, Benowitz NL, Blanc PD, Clark RF, Kearney TE, et al, editors. Poisoning & Drug Overdose. 7th ed. San Francisco: McGraw-Hill; 2018. p. 222-4.