ภาวะพิษจากก๊าซคลอรีน Chlorine Gas Poisoning

ภาวะพิษจากก๊าซคลอรีน Chlorine Gas Poisoning

วุฒิเชษฐ รุ่งเรือง ภ.บ., ว.ม. (การจัดการการสื่อสารองค์กร) ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช ผู้นิพนธ์หลัก e-mail: wuttichet.run@mahidol.ac.th

ฐิติพล เยาวลักษณ์ ภ.บ., ภ.ด. (เภสัชวิทยาและพิษวิทยา) ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช e-mail: thitipon.bt@gmail.com

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด