กรดกัดแก้ว Hydrofluoric Acid

กรดกัดแก้ว Hydrofluoric Acid

ธนพล นิ่มสมบูรณ์, ภ.บ., ภ.ม.(เภสัชกรรมชุมชน) ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้นิพนธ์หลัก e-mail: thanapon.nim@mahidol.edu

นันทนา นิ่มสมบูรณ์, ภ.บ., ภ.ม.(เภสัชกรรมชุมชน) ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล e-mail: nuntana.nim@mahidol.ac.th

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด