สาระน่ารู้

กรณีศึกษาภาวะพิษวิทยาจากสารหนู

อ่านต่อ

พิษวิทยาของพืชกระท่อม

อ่านต่อ

สารเสพเพื่อผ่อนคลาย (Recreational drugs)

อ่านต่อ

ประเภทของยาเสพติด ตาม พรบ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 (Controlled Narcotic Drugs According to Narcotic Drugs Act, B.E.2522)

อ่านต่อ

การบาดเจ็บจากไฟไหม้โรงงานสารเคมี

อ่านต่อ

Styrene อันตรายอย่างไร?

อ่านต่อ

ทรามาดอล: เภสัชวิทยาและการนำไปใช้ในทางที่ผิด

อ่านต่อ

พิษวิทยาของสารกำจัดวัชพืชไกลโฟเสต

อ่านต่อ

พิษวิทยาของสารกำจัดหนูและสัตว์ฟันแทะ

อ่านต่อ

พิษวิทยาของยาพาราเซตามอล

อ่านต่อ