หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • ให้บริการทางห้องปฏิบัติการพิษวิทยาคลินิก ตลอด 24 ชั่วโมง

  • ให้บริการคำปรึกษาด้านพิษวิทยาคลินิกทั้งในผู้ป่วยเด็กและผู้ใหญ่ ตลอด 24 ชั่วโมง 

  • ให้บริการคำปรึกษาด้านอุบัติภัยสารเคมี และอนามัยสิ่งแวดล้อม

  • ให้บริการคำปรึกษาในการแปลผลและปรับระดับยาที่ใช้การรักษาผู้ป่วย

  • ให้บริการคำปรึกษาด้านข้อมูลยา