เกี่ยวกับเรา

About us

วิสัยทัศน์

Vision

สถาบันทางการแพทย์ของแผ่นดิน เพื่อสร้างสรรค์สุขภาวะแก่มวลมนุษยชาติ

พันธกิจ

Mission

  • เพื่อการบริการการเผยแพร่ความรู้และการสร้างความรู้ของข้อมูลยาและพิษวิทยาในการวินิจฉัยรักษาและ ป้องกันการเกิดภาวะพิษ

  • พัฒนาการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการพิษวิทยาคลินิกให้ได้มาตรฐานสากลด้วยเครื่องมืออุปกรณ์และ เทคนิคที่มี ประสิทธิภาพและทันสมัย

  • พัฒนาบุคลากร ให้มีคุณภาพคุณธรรม ในการบริการเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการซึ่งสอดคล้อง กับนโยบายของ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

Job Description

  • ให้บริการทางห้องปฏิบัติการพิษวิทยาคลินิก ตลอด 24 ชั่วโมง

  • ให้บริการคำปรึกษาด้านพิษวิทยาคลินิกทั้งในผู้ป่วยเด็กและผู้ใหญ่ ตลอด 24 ชั่วโมง 

  • ดูเพิ่มเติม

ข่าวสาร

ดูเพิ่มเติม

อัพเดทความรู้ ข่าวสาร พิษวิทยาและข้อมูลยา ทุกวัน ผ่านช่องทาง Facebook - Siriraj Poison Control Center Line - @sipcc

อ่านต่อ

QR code ดาวน์โหลดคู่มือยาต้านพิษ

อ่านต่อ

การให้บริการของ หน่วยข้อมูลยาและพิษวิทยา

อ่านต่อ

งานพิษวิทยา
Siriraj Poison Control Center

ตึกหอพักพยาบาล 3 ชั้น 6

โทรศัพท์: 02-419-7317-8 (ห้องปฏิบัติการพิษวิทยาคลินิก) 02-419-7007 (หน่วยข้อมูลยาและพิษวิทยา)