ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

ศูนย์พิษวิทยา ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2532 โดยดำเนินงานตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการพิษวิทยาเพียงอย่างเดียว จนกระทั่งปี พ.ศ . 2547 ได้ดำเนินการพัฒนาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างศูนย์พิษวิทยาเต็มรูปแบบตาม “Guideline for Poison Control” ขององค์การอนามัยโลก เป็นหน่วยงานสหสาขาสังกัดสำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช โดยได้รับความร่วมมือจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์, นิติเวชศาสตร์, พยาธิวิทยาคลินิก, เภสัชวิทยา, เวชศาสตร์ป้องกันและสังคมและฝ่ายเภสัชกรรม กำกับดูแลโดยคณะกรรมการบริหารศูนย์พิษวิทยาศิริราช

โดยมีประวัติรายนามผู้บริหารสูงสุดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนี้


พ.ศ.2528 - 2533 รองศาสตราจารย์นายแพทย์สมพูล  กฤตลักษณ์

เป็นผู้อำนวยการศูนย์พิษวิทยาศิริราช


พ.ศ.2533 - 2543  ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์เหลือพร  ปุณณกันต์

เป็นผู้อำนวยการศูนย์พิษวิทยาศิริราช


พ.ศ.2543 - 2547 ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์เหลือพร  ปุณณกันต์

เป็นประธานกรรมการบริหารงานศูนย์พิษวิทยา


พ.ศ. 2547 – 2550 รองศาสตราจารย์นายแพทย์ศุภชัย  รัตนมณีฉัตร

เป็นประธานกรรมการบริหารศูนย์พิษวิทยาศิริราช


พ.ศ. 2550 – 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระ  กลลดาเรืองไกร

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช

เป็นประธานกรรมการบริหารศูนย์พิษวิทยาศิริราช


        พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน อาจารย์นายแพทย์ลือชา บุญทวีกุล        

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช

เป็นประธานกรรมการบริหารศูนย์พิษวิทยาศิริราช


ปัจจุบัน ศูนย์พิษวิทยา มีหน่วยงานที่มาดำเนินงานร่วมกัน ประกอบด้วย 2 หน่วยงาน ดังนี้

      1. งานพิษวิทยา สังกัดโรงพยาบาลศิริราช มี 2 หน่วยงานย่อย คือ

  • ห้องปฏิบัติการพิษวิทยาคลินิก

  • หน่วยบริหารงานทั่วไป 

      2. หน่วยข้อมูลยาและพิษวิทยา สังกัดฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช