ความมุ่งหมายของหน่วยงาน

  • การให้คำปรึกษาด้านพิษวิทยาคลินิกทั้งในผู้ป่วยเด็ก และผู้ใหญ่ ตลอด 24 ชั่วโมง 
  • การให้คำปรึกษาด้านอุบัติภัยสารเคมี และอนามัยสิ่งแวดล้อม
  • การให้คำปรึกษาในการแปรผล และปรับระดับยาที่ใช้การรักษาผู้ป่วย
  • การให้คำปรึกษาด้านข้อมูลยา
  • การให้บริการห้องปฏิบัติการศูนย์พิษวิทยา ตลอด 24 ชั่วโมง

 ขอบเขตบริการ

     1.  ให้บริการทางวิชาการพิษวิทยา การเผยแพร่ความรู้ และการสร้างความรู้ในการวินิจฉัยรักษาและป้องกันการเกิดภาวะพิษรวมทั้งงานวิชาการทางห้องปฏิบัติการในการศึกษาวิจัยทางด้านพิษวิทยา แก่หน่วยงานภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และหน่วยงานภายนอกคณะฯ/ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

      2.  ให้บริการการตรวจวิเคราะห์สารพิษ และ โลหะหนัก ในน้ำล้างท้อง ในปัสสาวะ ในเลือดและอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนแก่แพทย์ที่ให้การรักษาผู้ป่วยที่เกิดอันตรายจากการได้รับสารพิษในการตรวจพยากรณ์โรค และติดตามการรักษาผู้ป่วยได้ทันท่วงที

     3.  ให้บริการในการตรวจวิเคราะห์ระดับยาในเลือดเพื่อการคำนวณทางเภสัชวิทยาคลินิกซึ่งนำไปสู่รักษาโรคอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยแก่ผู้ป่วยของโรงพยาบาลศิริราช และนอกโรงพยาบาลศิริราช

     4.  ปกป้อง คุ้มครองและเฝ้าระวังอันตรายจากการทำงาน พร้อมทั้ง อบรมให้ความรู้ จัดทำสื่อเผยแพร่ และส่งเสริมสุขภาพแก่บุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ศักยภาพ

     1.  หน่วยงาน สหสาขาโดยความร่วมมือของ:ภาควิชากุมารเวชศาสตร์, นิติเวชศาสตร์, เวชศาสตร์ป้องกัน ฝ่ายเภสัชกรรมและห้องปฏิบัติการพิษวิทยาคลินิก

     2. เภสัชกรที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านข้อมูลยาและผ่านการอบรมและทดสอบในหลักสูตรพิษวิทยาคลินิกสำหรับเภสัชกรศูนย์พิษวิทยาศิริราช

     3. ห้องปฏิบัติการมีมาตรฐานสากลตามมาตรฐาน ISO 15189