สถานที่ตั้ง/ติดต่อ

งานพิษวิทยา
Siriraj Poison Control Center

ตึกหอพักพยาบาล 3 ชั้น 6

โทรศัพท์: 02-419-7317-8 (ห้องปฏิบัติการพิษวิทยาคลินิก) 02-419-7007 (หน่วยข้อมูลยาและพิษวิทยา)