วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นสถาบันการแพทย์ของแผ่นดิน มุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล
พันธกิจ
ศูนย์พิษวิทยาศิริราช (งานพิษวิทยา) ดำเนินการ
เพื่อการบริการการเผยแพร่ความรู้และการสร้างความรู้ของข้อมูลยาและพิษวิทยาในการวินิจฉัยรักษาและ ป้องกันการเกิดภาวะพิษ
พัฒนาการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการพิษวิทยาคลินิกให้ได้มาตรฐานสากลด้วยเครื่องมืออุปกรณ์และ เทคนิคที่มี ประสิทธิภาพและทันสมัย
พัฒนาบุคลากร ให้มีคุณภาพคุณธรรม ในการบริการเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการซึ่งสอดคล้อง กับนโยบายของ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
   
 

ร่วมคิด ร่วมทำ ตามวัฒนธรรมองค์กร(SIRIRAJ Culture) นำศิริราชสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
S - Seniority = รักกันดุจพี่น้อง I - Integrity = ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ R - Responsibility = รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา
I - Innovation = คิดสร้างสรรค์ R - Respect = ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา
A - Altruism = คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
J - Journey to excellence and sustainability = มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
           
24-Sep-2014

© Copyright by © Siriraj Poison Control Center Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University All rights reserved.
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

ปรับปรุงล่าสุด 04-Jan-2018 15:29