ขอบเขตการบริการ

ขอบเขต
การบริการ
   
ให้บริการข้อมูลทางวิชาการด้านยาและพิษวิทยาคลินิก แก่บุคลากรทางการแพทย์ ทั้งในและนอกหน่วยงาน
ให้บริการข้อมูลยา บริการตอบคำถาม การบริหารยา อย่างเหมาะสม โดยเภสัชกรที่มีประสบกรณ์ ในการปฏิบัติงานด้านข้อมูลยาเพื่อความปลอดภัยจากการใช้ยา
ให้บริการแบบ Clinical Teleconsultation ในการประเมินสภาวะวินิจฉัยโรคและแนะนำการรักษาของผู้ป่วย อ้างอิงข้อมูลมาตรฐาน MICROMEDEX (POISIDEX, DRUGDEX, TOMES) มีการยืนยันโดยแพทย์สาขาพิษวิทยาคลินิก ตลอด 24 ชั่วโมง
จัดเตรียมสำรอง ยาต้านพิษชนิดต่างๆ เช่น DMPS, Ethanol for injection, Calcium disodium edentate injection
บริการตรวจวิเคราะห์สารพิษ สารเสพติดและโลหะหนัก ในสิ่งส่งตรวจต่างๆ เพื่อสนับสนุนแก่แพทย์ เพื่อการรักษาผู้ป่วย ที่เกิดอันตรายจากการได้รับสารพิษ ในการตรวจพยากรณ์โรคและติดตามการรักษาผู้ป่วยได้ทันท่วงที
รองรับงานวิจัยจากกน่วยงานต่างๆ ด้วยเครื่องมือและเทคนิคที่มีประสิทธิภาพ
   
ศักยภาพ
   
หน่วยงานสหสาขา โดยความร่วมมือของ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์, ภาควิชานิติเวชศาสตร์, ภาควิชาเภสัชวิทยา, ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม, ฝ่ายเภสัชกรรมและห้องปฏิบัติการพิษวิทยาคลินิกที่ได้รับรองมาตรฐานสากล ISO 15189: 2013
เภสัชกรที่มีประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานด้านข้อมูลยาและผ่านการอบรมและทดสอบในหลักสูตรพิษวิทยาคลินิก
   
   
 
 

ร่วมคิด ร่วมทำ ตามวัฒนธรรมองค์กร(SIRIRAJ Culture) นำศิริราชสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
S - Seniority = รักกันดุจพี่น้อง I - Integrity = ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ R - Responsibility = รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา
I - Innovation = คิดสร้างสรรค์ R - Respect = ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา
A - Altruism = คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
J - Journey to excellence and sustainability = มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
           
30-Sep-2014

© Copyright by © Siriraj Poison Control Center Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University All rights reserved.
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

ปรับปรุงล่าสุด 04-Jan-2018 15:29