การทดสอบที่เปิดบริการ

การทดสอบ
สิ่งส่งตรวจ
ปริมาณ
ประกันเวลา

การตรวจระดับยา (Drug level)

Antidepressants Clotted blood 3-5 mL 60 นาที
Benzodiazepine
Carbamazepine
Digoxin
Homocysteine
Methotrexate
Na Valproate
Paracetamol
Phenobarbital
Phenytoin
Salicylate
Theophylline
Vancomycin

การตรวจระดับยาเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ (Drug transplant)

Cyclosporin Whole blood (EDTA) 3-5 mL 60 นาที
Everolimus
ส่งตรวจได้ 2 เวลา
1. ส่งก่อน 10.00 น. รายงานผล 12.00 น.
2. ส่งก่อน 14.00 น. รายงานผล 16.00 น
.
Sirolimus
Tacrorlimus

การตรวจคัดกรองสารพิษ Screening test (Qualitative)

Arsenic น้ำล้างท้อง,ตัวอย่างสารพิษ

น้ำล้างท้อง 15 mL
ปัสสาวะ 15 mL   
ตัวอย่างสารพิษ 3-5 กรัม

60 นาที
Cholinesterase Clotted blood
Cyanide   น้ำล้างท้อง,ตัวอย่างสารพิษ
Paracetamol น้ำล้างท้อง,ตัวอย่างสารพิษ,ปัสสาวะ
Paraquat   น้ำล้างท้อง,ปัสสาวะ
Salicylate น้ำล้างท้อง,ตัวอย่างสารพิษ,ปัสสาวะ

การตรวจคัดกรองสารเสพติด (Drug abuse)

Amphetamine น้ำล้างท้อง,ตัวอย่างสารพิษ,ปัสสาวะ

น้ำล้างท้อง 15 mL
ปัสสาวะ 15 mL   
ตัวอย่างสารพิษ 3-5 กรัม

60 นาที
Antidepressants
Benzodiazepine
Cannabinoid
Opiates

การตรวจโลหะ (Metal) ด้วยเครื่อง Atomic absorption

Aluminium Clotted blood, ปัสสาวะ

Clotted blood 3-5 mL
EDTA blood 3-5 mL
ปัสสาวะ 15 mL
ตัวอย่างสารพิษ 3-5 กรัม

3-5 วันทำการ
Arsenic EDTA blood, ปัสสาวะ
Cadmium EDTA blood, ปัสสาวะ
Chromium EDTA blood, ปัสสาวะ
Copper EDTA blood, ปัสสาวะ, ปัสสาวะ 24 ชม
Iron Clotted blood
Lead EDTA blood, ตัวอย่างสารพิษ, ปัสสาวะ
Lithium Clotted blood
Magnesium Clotted blood
Mercury EDTA blood, ปัสสาวะ
Manganese EDTA blood, ปัสสาวะ
Zinc Clotted blood, ปัสสาวะ
Lithium Clotted blood

การตรวจวิเคราะห์ยืนยันระดับยาด้วยเครื่อง Ultra performance Liquid Chromatrography

Amitrityline
Lithium Heparinized blood
3-5 mL
3-5 วันทำการ
Clomipramine
Desipramine
Doxepin
Imipramine
Nortriptiline
Protriptyline
Tricyclic antidepressnts confirm
Tricyclic antidepressants screening
Gliclazide
Glimepiride
Glipizide
Voriclonazole
Posaconazole
Itraconazole
Hydroxy Itraconazole

การตรวจวิเคราะห์ยืนยันระดับยาและสารพิษ ด้วยเครื่อง Gas Chromatography -Mass Spectrometry

Amphetamine
ปัสสาวะ
ปัสสาวะ 15 mL  
3-5 วันทำการ
Methamphetamine
Steroids srceening
ตัวอย่างสารพิษ
ตัวอย่างสารพิษ 3-5 กรัม
3-5 วันทำการ
Amiciconine
Betamethazone
Clobetasol
Dexamethasone
Diflorasone
Fluocinolone
Hydrocortisone
Prednisolone
Abametin

น้ำล้างท้อง,ตัวอย่างสารพิษ,ปัสสาวะ

Lithium Heparinized blood

น้ำล้างท้อง 15 mL
ปัสสาวะ 15 mL 
ตัวอย่างสารพิษ 3-5 กรัม, 30mL
Lithium Heparinized blood 3-5 mL

3-5 วันทำการ
Alcohols screening
Barbiturates screening
Benzodiazepine screening
Cyanide
Paraquat
Pyrethrins screening
Thiocynate
Diethylphosphate
Dimethylphosphate
Diethylthiophosphate
Dimethylthiophosphate
Organocholrine screening
Organonitrogen screening
Organophosphorous screening
Polycyclic Aromatic Hydrocarbons
Volatile Organic Compounds
Warfarin
Metanephrine and
ปัสสาวะ 24 ชม
ปัสสาวะ 24 ชม
3-5 วันทำการ
Normetanephrine
 

© Copyright by © Siriraj Poison Control Center Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University All rights reserved.
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

ปรับปรุงล่าสุด 04-Jan-2018 15:29