คำถาม ที่พบบ่อย

1.
D12.5S/2 1000 มิลลิลิตร มีวิธีเตรียมอย่างไร
ตอบ
D12.5S/2 1000 มิลลิลิตร มีวิธีเตรียม ดังนี้
1)

หาปริมาณ Dextrose ในสารละลายทั้งหมด 1000 มิลลิลิตร
ในสารละลาย 100 มิลลิลิตร      มี Dextrose 12.5 กรัม
ในสารละลาย 1000 มิลลิลิตร    มี Dextrose (1000 × 12.5) ÷ 100 = 125 กรัม

2)

หาปริมาณ Sodium Chloride ในสารละลายทั้งหมด 1000 มิลลิลิตร
ในสารละลาย 100 มิลลิลิตร    มี Sodium Chloride 0.45 กรัม (เพราะ S/2 คือ 0.45% Sodium Chloride)ในสารละลาย 1000 มิลลิลิตร    มี Sodium Chloride (1000 × 0.45) ÷ 100 = 4.5 กรัม  

3)

หาปริมาณ D50W  ที่ต้องใช้เพื่อให้ได้ Dextrose 125 กรัม
ถ้าต้องการ Dextrose 50 กรัม ต้องใช้ D50W 100 มิลลิลิตร  ดังนั้นถ้าต้องการ Dextrose 125 กรัม ต้องใช้  D50W  250 มิลลิลิตร

4)

หาปริมาณ NSS ที่ต้องใช้เพื่อให้ได้  Sodium Chloride 4.5 กรัม
ถ้าต้องการ Sodium Chloride 0.9 กรัม ต้องใช้ NSS 100 มิลลิลิตร  ดังนั้นถ้าต้องการ Sodium Chloride 4.5 กรัม ต้องใช้ NSS 500 มิลลิลิตร 

5)

สรุป การเตรียม D12.5S/2 1000 มิลลิลิตร ต้องใช้ D50W  250 มิลลิลิตร NSS 500 มิลลิลิตร และใช้ SWI 250  มิลลิลิตร

6)

คำแนะนำการเบิกสารน้ำต่างๆ และขั้นตอนการเตรียม
- เบิก NSS 1000 มิลลิลิตร D50W 500 มิลลิลิตร และ SWI 500 มิลลิลิตร อย่างละ 1 ขวด
- ขั้นตอนการเตรียม คือ ดูด NSS 500 มิลลิลิตรออกจากขวด แล้วจึงเติม D50W  250 มิลลิลิตร และ SWI 250  มิลลิลิตร เข้าไปแทน

2.
Metoclopramide Inj 20 mg IV ควรจะเจือจางก่อนหรือไม่ และบริหารยานี้อย่างไร
ตอบ

กรณีที่ขนาดยา metoclopramide มากกว่า 10 mg ควรเจือจางใน NSS 50 mL ก่อนที่จะให้ IV infusion นาน 15-30 นาที

3.
แพทย์สั่งยาให้ผู้ป่วยเป็น Nicardipine 1:5 อยากทราบว่าควรผสมยาอย่างไร
ตอบ

แนะนำให้ปรึกษาแพทย์เพิ่มเติม เนื่องจากการสั่งให้ผสมยาด้วยสัดส่วน 1:5 อาจทำให้เกิดความสับสน ในการปฏิบัติ แนะนำให้สั่งยาโดยระบุหน่ายที่ชัดเจน เช่น 1 mg/5 mL เป็นต้น สำหรับการผสมยา Nicardipine สำหรับการให้ยาทาง Peripheral line โดยทั่วไปให้ผสมยาในสารน้ำ NSS หรือ D5W ให้ได้ความเข้มข้นสุดท้าย 0.1-0.2 mg/mL และบริหารยาตามที่แพทย์สั่ง

4.
ความเข้มข้นของยา Amiodarone ที่ผสมใน D5W สำหรับการให้ยาทาง Peripheral line เท่ากับเท่าใด
ตอบ

แนะนำให้ผสมยา Amiodarone ให้ได้ความเข้มข้นไม่เกิน 2 mg/mL สำหรับการบริหารยาทาง Peripheral line

5.
เหตุใด Bactrim®   จึงต้องใช้ D5W   ในการเจือจางยา
ตอบ

Bactrim®  เป็นชื่อการค้าเดิมของยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย   co-trimoxazole   ซึ่งปัจจุบันใน โรงพยาบาล มียาฉีด  co-trimoxazole    ในชื่อการค้าว่า Bacin®   โดยมีส่วนประกอบ คือ sulfamethoxazole 400  mg และ trimethoprim 80 mg  ต่อยา 5 mL  ในการเจือจางยาก่อนนำไปบริหาร แนะนำให้เจือจางด้วย D5W  ทั้งนี้

เนื่องจากยา มีคุณสมบัติเป็นด่างอ่อน จึงละลายได้ในสารน้ำที่มีความเป็นกรด  เมื่อเทียบค่า pH ของ D5W  และ NSS  พบว่า D5W  มีความเป็นกรดมากกว่า  NSS จึงทำให้ยาละลายได้ดีกว่า และมีโอกาสเกิดตะกอน น้อยกว่า   ( D5W มีค่า pH = 3.5-5.0  , NSS มีค่า pH = 5.5-7.3 )  โดยข้อมูลจากบริษัทแนะนำว่า ยา  Bacin® 1 ampให้ใช้ D5W  อย่างน้อย 125 mL  ในการเจือจาง 

กรณีที่คนไข้จำกัดน้ำอย่างมาก สามารถใช้ปริมาณ D5W น้อยสุด คือ 75 mL  อย่างไรก็ตามกรณีที่ผู้ป่วยมีปัญหาบางประการทำให้ไม่สามารถใช้ D5W  ได้ เช่นมีภาวะน้ำตาลในเลือด สูง  สามารถใช้ NSS แทนได้ แต่ต้องคอยสังเกตการเกิดตะกอนร่วมด้วยภายหลัง การเจือจาง Bacin®  ยามีความคงตัว 6 ชั่วโมงที่อุณหภูมิห้อง เวลาในการบริหารยาไม่เกิน 90 นาที

6.
ในโรงพยาบาลศิริราชมี vitamin K1 ขนาด 10 mg   เป็นรูปแบบยาเม็ดสำหรับรับประทานหรือไม่
ตอบ

ไม่มี vitamin K1 (Phytomenadione)  รูปแบบรับประทานในโรงพยาบาล  ในโรงพยาบาลมีเฉพาะรูปแบบยาฉีด

   
 

© Copyright by © Siriraj Poison Control Center Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University All rights reserved.
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

ปรับปรุงล่าสุด 04-Jan-2018 15:29