ทำเนียบอาจารย์

ชื่อ - นามสกุล

รศ.นพ. ธีระ  กลลดาเรืองไกร
 

Assoc. Prof. Teera  Kolladarungkri

ตำแหน่งทางวิชาการ

รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งบริหาร

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช (Vice director of Siriraj Hospital)

คุณวุฒิ

 

พ.บ.คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล,ว.ว.(อายุรศาสตร์),  อ.ว.(เวชศาสตร์ป้องกันแขนงอาชีวเวชศาสตร์), อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว), Fellowship in Medical Toxicology and Pharmacology, Ohio State University, USA
เกียรติประวัติ
รางวัลที่ 1 ของการประกวด Oral Presentation ในการสัมมนา วิชาการ ประจำปี ครั้งที่ 10 สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2555 โดยนำเสนอ เรื่องการจัดทำระบบบริหารจัดการความ ต่อเนื่องทางธุรกิจ(BCM) ของ โรงพยาบาลศิริราช
ผลงานตีพิมพ์
Supawadee Pakdeenukoolkijja, M.Sc,  Raveewan Klintip, M.Sc, Tippanate Keawvijit, M.Sc,  Rasda Boonprasert, M.Sc, Teera Kolladarungkri, M.D. The utilization of critical values (Vancomycin) reporting system of Siriraj Hospital: a pilot study.
Siriraj Medical J. Volume 69, No.4, July-August 2017
Paiboon Tummarintra, M.Sc., Phakrop Kaewbundit, Rasda Boonprasert, M.Sc., Teera Kolladarungkri, M.D.
The Effect of Sample Storage Temperature on the Phenytoin Level in Serum.  
Siriraj Med J, Volume 67, Number 6, November-December 2015
Raveewan Klintip, M.Sc, Rasda Boonprasert, M.Sc, Teera Kolladarungkri, M.D.
Development of a method for determination of Dexamethasone (DEX) concentrations in human plasma by Ultra Performance LiquidChromatography / Photo Diode Array Detector (UPLC/PDA).
Siriraj Med J 2015; 67(3)
Rasda Boonprasert, M.Sc,Paiboon Tummarintra, M.Sc.,Pinit Plabjuy, B.Sc.,Teera Kolladarungkri, M.D. Development of the Method of the Ultra Performance Liquid Chromatography (UPLC) with Photo Diode Array Detector for Determination of 7 Tricyclic Antidepressants’ Concentrations in Human Plasma. Siriraj Med J 2013; 65(4)
Sirivatanauksorn Y., Dumronggittigule W., Limsrichamrern S., Iramaneerat C., Kolladarungkri T., Kositamongkol P., Mahawithitwong P., Asavakarn S., Tovikkai C. 
Quality of life among liver transplantation patients
Transplantation Proceedings.  2012.  44  (2): 532-538.

Usanee Fongsri , Tassanee Rawiworrakul, Orawan Kaewboonchoo,  Teera Kolladarungkri.
Effects of a Self-efficacy Promoting Program for Low Back Pain Prevention in Patient Transfer Workers, at a University Hospital in Bangkok.
Asia J Public Health 2011; 2(2): 47-53

Chokephaibulkit K., Plipat N., Cressey T.R., Frederix K., Phongsamart W., Capparelli E., Kolladarungkri T., Vanprapar N. 
Pharmacokinetics of nevirapine in HIV-infected children receiving an adult fixed-dose combination of stavudine, lamivudine and nevirapine
AIDS 2005, 19(14): 1495-1499.
Suwanagool S., Leelarasamee A., Jearanaisilavong J., Kolladarungkri T., Chuenarom V., Chaiprasert A. 
Prolonged Fever due to Mycobacterium Avium Complex (MAC) Disease in Advanced HIV Infection: A Public Health Concern
Journal of the Medical Association of Thailand 1998,  81  (11): 893-904.
 
 

ชื่อ - นามสกุล

รศ.นพ. สัมมน  โฉมฉาย
 

Assoc. Prof. Summon  Chomchai

ตำแหน่งทางวิชาการ

รองศาสตราจารย์

คุณวุฒิ

 

พ.บ.เกียรตินิยม อันดับ 2 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, ว.ว.(อายุรศาสตร์), อ.ว.(เวชศาสตร์ฉุกเฉิน), M.P.H.(Environmental Health Science), University of California, Berkeley, USA, Fellowship in Clinical Pharmacology and Medical Toxicology, University of California, San Francisco, USA., Fellowship in Occupational and Environmental Medicine,  University of California, San Francisco, USA.,

ผลงานตีพิมพ์
Chomchai, C., Chomchai, S.
Global patterns of methamphetamine use. Current Opinion in Psychiatry 2015, 28:4, 269-274.
Chomchai, C., Chomchai, S., Kitsommart, R.
Transfer of Methamphetamine (MA) into Breast Milk and Urine of Postpartum Women who Smoked MA Tablets during Pregnancy: Implications for Initiation of Breastfeeding. Journal of Human Lactation 2015, 32:2, 333-339.
Chomchai, S., Chomchai, C.
Predicting acute acetaminophen hepatotoxicity with acetaminophen- aminotransferase multiplication product and the Psi parameter. Clinical Toxicology 2014, 52:5, 506-511.
Chomchai, S., Lawattanatrakul, N., Chomchai, C.
Acetaminophen psi nomogram: A sensitive and specific clinical tool to predict hepatotoxicity secondary to acute acetaminophen overdose. Journal of the Medical Association of Thailand 2014, 97:2, 165-172
Bunnan K, Chaikomin R, Lohsiriwat S, Akarasereenont P, Chomchai S. 
Effect of Ayuraved Siriraj Herbal Recipe “Wattana” on gastric emptying rate.
Siriraj Medical Journal 2012, 64  (3): 89-93.
Chomchai, S. Chomchai, C. Anusornsuwan, T. 
Acetaminophen psi parameter: a useful tool to quantify hepatotoxicity risk in acute acetaminophen overdose
Clinical Toxicology 2011,  49(7): 664-667.
Chomchai, S; Anusornsuwan, T; Chomchai, C; Plubjui, P 
Relationship of Acetaminophen Psi Parameter and Hepatotoxicity Secondary to Acute Acetaminophen Overdose in Thai Population 
CLINICAL TOXICOLOGY 2010,48  (6): 146.
Patel M.M., Miller M.A., Chomchai S. 
Polymer fume fever after use of a household product
American Journal of Emergency Medicine 2006,  24(7): 880-881.
Chomchai C., Padungtod C., Chomchai S. 
Predictors of elevated blood lead level in Thai children: A pilot study using risk assessment questionnaire
Journal of the Medical Association of Thailand 2005,  88  (SUPPL. 8)
Chomchai C., Manorom N.N., Watanarungsan P., Yossuck P., Chomchai S.Methamphetamine abuse during pregnancy and its health impact on neonates born at Siriraj Hospital, Bangkok, Thailand
Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2004,35 (1): 228-231.
 

© Copyright by © Siriraj Poison Control Center Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University All rights reserved.
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

ปรับปรุงล่าสุด 02-May-2018 18:03