ประวัติและความเป็นมา

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 – 2547 ศูนย์พิษวิทยาศิริราช มีการดำเนินงานการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการพิษวิทยา
กระทั่งปี พ.ศ.2547 จนถึงปัจจุบัน ได้ดำเนินการพัฒนา เปลี่ยนแปลงโครงสร้างเป็นศูนย์พิษวิทยาเต็มรูปแบบ
ตาม “Guideline for Poison Control” ขององค์การอนามัยโลก โดยได้รับความร่วมมือจาก
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์, นิติเวชศาสตร์,พยาธิวิทยาคลินิก, เภสัชวิทยา, เวชศาสตร์ป้องกันและสังคมและฝ่ายเภสัชกรรม
เป็นทีมคณะกรรมการบริหาร ศูนย์พิษวิทยาศิริราช ทั้งนี้ประกอบด้วย 2 หน่วยงาน หลัก ดังนี้


1.งานพิษวิทยา สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ ซึ่งประกอบด้วย 2 หน่วยงานย่อย

1.1 ห้องปฏิบัติการพิษวิทยาคลินิก (Toxicology Laboratory)

1.2หน่วยบริหารงานทั่วไป (General Administration Unit)

2.หน่วยข้อมูลยาและพิษวิทยา (Drug and Poison Information Center) สังกัดฝ่ายเภสัชกรรม

 

คณะกรรมการบริหารศูนย์พิษวิทยาศิริราช

พ.ศ.2528 – 2533 รองศาสตราจารย์นายแพทย์สมพูล กฤตลักษณ์

เป็นผู้อำนวยการศูนย์พิษวิทยาศิริราช

พ.ศ.2533 – 2543 ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์เหลือพร ปุณณกันต์

เป็นผู้อำนวยการศูนย์พิษวิทยาศิริราช

พ.ศ.2543 – 2547 ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์เหลือพร ปุณณกันต์

เป็นประธานกรรมการบริหารงานศูนย์พิษวิทยา

 

พ.ศ. 2547 – 2550 รองศาสตราจารย์นายแพทย์ศุภชัย รัตนมณีฉัตร

เป็นประธานกรรมการบริหารศูนย์พิษวิทยาศิริราช

 


พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระ กลลดาเรืองไกร

เป็นประธานกรรมการบริหารศูนย์พิษวิทยาศิริราช

 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สัมมน โฉมฉาย รองประธานกรรมการ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง

สมฤดี ฉัตรสิริเจริญกุล

กรรมการ

อาจารย์ นายแพทย์วรพันธ์ เกรียงสุนทรกิจ

กรรมการ

อาจารย์ แพทย์หญิงธัญจิรา จิรนันทกาญจน์

กรรมการ

เภสัชกรหญิงวิมล อนันต์สกุลวัฒน์

กรรมการ

เภสัชกรธนกร ศิริสมุทร

กรรมการ

นางสาวรัษฎา บุญประเสริฐ

กรรมการ

นางระวีวรรณ กลิ่นทิพย์

กรรมการ

นายไพบูลย์ ทุมรินทร์

กรรมการ

นางสาวตวงพร พรหมขุนทอง

กรรมการ

นายพินิต พลับจุ้ย

กรรมการและเลขานุการ

เภสัชกรหญิงอุไรวรรณ ศิลปศุภกรวงศ์

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวญาณปภา ชนากรวิรัตนพร

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

© Copyright by © Siriraj Poison Control Center Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University All rights reserved.
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

ปรับปรุงล่าสุด 04-Jan-2018 15:29