หลักสูตรและการฝึกอบรม

หลักสูตร

บัณฑิตศึกษา

ประเภทหลักสูตร

ปริญญาโท

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา

ชื่อปริญญา(ภาษาไทย)

วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบอาชีพเวชกรรม อนุสาขาเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา

ชื่อปริญญา(ภาษาอังกฤษ

Diploma of the Thai Subspecialty Board of Clinical Pharmacology and Toxicology

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

(ดูรายละเอียดในเอกสารประกอบ)

คุณสมบัติผู้สมัคร

(ดูรายละเอียดในเอกสารประกอบ)

การรับสมัคร

(ดูรายละเอียดในเอกสารประกอบ)

ระยะเวลาการศึกษา

หลักสูตรการฝึกอบรมมีระยะเวลา 2 ปี

รายละเอียดหลักสูตร

(ดูรายละเอียดในเอกสารประกอบ)

จำนวนนักศึกษา

2 คน

เอกสารประกอบ
 

© Copyright by © Siriraj Poison Control Center Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University All rights reserved.
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

ปรับปรุงล่าสุด 04-Jan-2018 15:29