วิสัยทัศน์

     งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เป็นหน่วยงานสนับสนุน ด้านระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เพื่อให้คณะฯ เป็นองค์กรที่น่าไว้วางใจ (High Reliability Organization) พร้อมทั้งสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล และเติบโตอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

เป็นหน่วยงานสนับสนุนหลักด้านการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ให้ครอบคลุมทุกพันธกิจของคณะฯ