บุคลากร

พรจิตร ศิริพานทอง
นางสาว พรจิตร ศิริพานทอง

หัวหน้างานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน


มนัสนันท์ รุจิศักดิ์เดโช
นาง มนัสนันท์ รุจิศักดิ์เดโช

หัวหน้าหน่วยบริหารความเสี่ยงองค์กร

จารุวรรณ เหล่านรินทวุฒิ
นางสาว จารุวรรณ เหล่านรินทวุฒิ

หัวหน้าหน่วยบริหารอุบัติการณ์ และข้อร้องเรียน ชมเชย เสนอแนะ

พจนีย์ บุญศรี
นางสาว พจนีย์ บุญศรี

หัวหน้าหน่วยบริหารคุณภาพ

กรรณิชา ภาคสาลี
นางสาว กรรณิชา ภาคสาลี

หัวหน้าทีมหน่วยรับเรื่องร้องเรียนทางโทรศัพท์

ภาวินี วงศ์วิวัฒน์ไชย
นางสาว ภาวินี วงศ์วิวัฒน์ไชย

หัวหน้าทีมหน่วยบริหารอุบัติการณ์

ณัฐวรรณ วรรณรักษ์เจริญ
นางสาว ณัฐวรรณ วรรณรักษ์เจริญ

พยาบาล

จตุพร อิ่มจาด
นางสาว จตุพร อิ่มจาด

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

วรัญญา นาคเกิด
นางสาว วรัญญา นาคเกิด

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หทัยชนก เพริศพรายวงศ์
นางสาว หทัยชนก เพริศพรายวงศ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป