video Q&A คำถามยอดฮิต จากผู้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการใช้งานระบบ SiIRM

video Q&A คำถามยอดฮิต จากผู้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการใช้งานระบบ SiIRM ทางทีมงานได้รวบรวมคำถามต่างๆ จากผู้เข้าอบรม และมาตอบให้ทุกท่านทราบผ่าน video นี้