การบรรยายพิเศษเรื่อง “การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง”

การบรรยายพิเศษ

เรื่อง “การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง”

วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 08.30-12.00 น.

โดย คุณอนุวัฒน์ จงยินดี วิทยากร


   การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน ปัจจุบันคณะฯ มีการดำเนินการเรื่องเหล่านี้มานาน แต่อาจยังมีบางประเด็นที่ต้องพัฒนา และมีการบูรณาการงานร่วมกัน ทั้งในเชิงของข้อมูล และกระบวนการทำงาน ซึ่งคณะฯ ได้นำเอากรอบแนวคิด Three Lines Model มาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของคณะฯ  โดยคณะกรรมการประจำคณะฯ มีมติเห็นชอบการบริหารจัดการและบูรณาการงาน 3 ส่วน (การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบ) นี้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งต่อไปจะขอเรียก Model นี้ว่า “Siriraj Three Lines Model” ซึ่งคำว่า Three Lines Model แบ่งการดำเนินงาน และบทบาทหน้าที่ของบุคลากร/หน่วยงานภายในคณะฯ ออกเป็น 3 ส่วน First Line,  Second Line และ Third Line

   การบรรยายพิเศษนี้เป็นการสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งบทบาทหน้าที่ของบุคลากรของคณะฯ ต่อ 3 ส่วน สามารถนำความรู้ ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ ต่อยอดการดำเนินงานด้านการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบของคณะฯ ทำให้คณะฯ บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ สามารถรับชมย้อนหลังผ่านระบบ SiBN ได้ที่ https://shorturl.asia/eAvXC