การให้ความรู้เรื่อง "ภาวะหมดไฟในการทำงาน (Burnout)" โดย ผศ.พญ.กมลพร วรรณฤทธิ์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

      การให้ความรู้เรื่องภาวะหมดไฟในการทำงาน (Burn Out) โดย ผศ.พญ.กมลพร วรรณฤทธิ์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ เพื่อให้บุคลากรคณะฯ ที่มีภาวะหมดไฟในการทำงาน (Burn Out) ได้รู้ทันปัญหาและสามารถจัดการกับภาวะ Burn Out ได้