ระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

การบรรยายพิเศษเรื่อง “การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง”

อ่านต่อ