ความมุ่งหมายของหน่วยงาน

เป้าหมายที่สำคัญ 

  เพื่อให้ระบบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของคณะฯ