ผู้บริหาร

ภัทรบุตร มาศรัตน
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร.นพ.ภัทรบุตร มาศรัตน