เอกสารนำเสนอ คกก.บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในด้านระบบสนับสนุน