สถานที่ตั้ง/ติดต่อ

งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
Risk Management and Internal Control Division

ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 6 และ ตึกชัยนาทนเรนทรานุสรณ์ ชั้น 1

โทรศัพท์: ตึกผู้ป่วยนอก 9-9655-56, 9-8703 ตึกชัยนาทฯ 9-8749-50
โทรสาร: 02-4199655
E-mail: sidrm@mahidol.ac.th