.PPTTemplate Power Point KPI


.xlsx1.โครงการยกระดับหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสู่มาตรฐานระดับสากล


.xlsx2.โครงการยกระดับหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอกสู่มาตรฐานสากล


.xlsx3.โครงการ Strategic Marketing of Siriraj Magnet Program


.xlsx4.โครงการพัฒนางานวิจัยที่ต้องการเป็นเลิศ แบบมุ่งเป้า สหสาขา และ ส่งเสริมศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิจัย


.xlsx7.โครงการสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายระดับโลก


.xlsx11.โครงการสร้างเสริมความเข้มแข็งให้ศูนย์แห่งความเป็นเลิศ (Foster Integrated Center of Excellence)


.xlsx15.โครงการ Tracer งบลงทุน


.xlsx20.โครงการพัฒนาระบบการจัดการศิริราชสู่ความเป็นเลิศ (SiIPEx)


.xlsx22.โครงการวางแผนอัตรากำลังและขีดความสามารถ เพื่อรองรับแผนยุทธศาสตร์ของคณะ (Workforce Planning)


.xlsx24.โครงการระดมทุนบริจาคเพื่ออาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา


.xlsx26.โครงการบางกอกน้อยโมเดล


.xlsx27.ผลักดันสารศิริราชเข้าสู่ฐานข้อมูลนานาชาติ


.xlsx31.โครงการพัฒนาทูตศิริราชเพื่อการสื่อสารนานาชาติ


.xlsx32.Siriraj Academic Ambassador