.PDFการมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563


.PDFแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลใช้บังคับ


.PDFการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


.PDFแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562


.PDFยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณพัฒนาพื้นที่ระดับภาคประจำปีงบประมาณ 2562


.PDFยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลางประจำปีงบประมาณ 2562


.PDFการมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562


.PDFประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องการกำหนดวงเงินในการโอน เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม และยกเลิก และสิ่งก่อสร้าง พ.ศ. 2551


.PDFข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วย การบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ. 2551


.PDFข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วย การบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2551


.PDFราคามาตฐานครุภัณฑ์ (มีนาคม 2558)


.PDFระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผน/ รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ


.PDFซ้อมความเข้าใจเรื่อง การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ


.PDFการจัดซื้อยาที่ผลิตในประเทศ