กิจกรรมทั้งหมด
ประชุม/อบรม/workshop
ศึกษาดูงาน
กิจกรรมในฝ่าย
Innovation
PP Talk
Coach
2562/03/25
2562/01/09
2561/10/04
2561/05/16
2561/04/11
2561/03/28
2561/01/31
2560/10/16
2560/10/04
รุ่น 2
รุ่น 1
2560/05/18
2560/04/11
2560/03/30
2560/01/31
2559/12/20
2559/11/04
2559/09/26
2559/09/01
2559/06/30
2559/06/30
2559/01/28
2559/06/29
2559/05/24
2559/03/17
2559/02/29
2559/01/19
2559/01/28
2558/12/21
2558/11/26
2558/10/22
2558/09/28/
2558/09/15
2558/07/24
2558/07/06
2558/07/18
2558/07/29
2558/07/30
2557/09/30
2557/11/12
2558/01/16
2558/03/09
2558/05/14
ต้อนรับผู้เข้าศึกษาดูงาน
จากมหาวิทยาลัยมหิดล
ศึกษาดูงานสำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ศึกษาดูงาน
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ศึกษาดูงาน
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ต้อนรับผู้เข้าศึกษาดูงาน
จากงานประชาสัมพันธ์ ศิริราช
ต้อนรับผู้เข้าศึกษาดูงาน
จากคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ต้อนรับผู้เข้าศึกษาดูงาน
จากคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ศึกษาดูงานบริษัท
สายการบินไทยแอร์เอเชีย จำกัด
ต้อนรับผู้เข้าศึกษาดูงาน
จากสภากาชาดไทย
ศึกษาดูงานบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง
แอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
ศึกษาดูงานบริษัท แอดวาน
อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
กิจกรรมวันมหิดล ปี 2561
สัมมนา เรื่อง เสริมสร้าง Teamwork
ด้วย Trustยกระดับทีม PP เป็นหนึ่ง
สัมมนา เรื่อง เพิ่มศักยภาพ
ด้วยคิดบวก
(Power up Positive Thinking)
กิจกรรมวันมหิดล ปี 2559
ทำบุญประจำปีงบประมาณ 2558
สัมมนา เรื่อง การเรียนรู้
เพื่อการเปลี่ยนแปลง
(Transfomative Learning)
สัมมนาจากแผนยุทธศาสตร์คณะฯ
สู่แผนพัฒนา 5 ปี (2559 - 2563)
ทำบุญประจำปีงบประมาณ 2557
กิจกรรมวันมหิดล ปี 2557
กิจกรรม CSR ปลูกป่าเขาใหญ่
สัมมนาถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปี 2557 – 2561
สู่แผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงาน
สัมมนา Happy Workplace
งาน Innovation Fair 2019
งาน Innovation Fair 2018
งาน Innovation Fair 2017
งาน Innovation Fair 2016
งาน Innovation Fair 2015
งาน Innovation Fair 2014
PP Talk ปี 2562
PP Talk ปี 2562
PP Talk ปี 2562
PP Talk ปี 2561
PP Talk ปี 2561
PP Talk ปี 2561
PP Talk ปี 2560
PP Talk ปี 2560
PP Talk ปี 2560
PP Talk ปี 2559
PP Talk ปี 2559
PP Talk ปี 2559
PP Talk ปี 2558
PP Talk ปี 2558
PP Talk ปี 2558
PP Talk ปี 2557
PP Talk ปี 2557
PP Talk ปี 2557
coach2
coach2
coach2
coach2
coach2
coach2
coach1
coach1
coach1
coach1
coach1
coach1

<