เกี่ยวกับเรา

About us

วิสัยทัศน์

Vision

“ศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านโรคพันธุกรรมเมตาบอลิกและตรวจกรองทารกแรกเกิด จะเป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศด้านการตรวจกรองทารกแรกเกิด การตรวจยืนยันและวินิจฉัยโรคพันธุกรรมเมตาบอลิก การตรวจรักษาและให้คำปรึกษาทางพันธุกรรม แก่ผู้ป่วยโรคพันธุกรรมเมตาบอลิกและครอบครัวโดยแพทย์ผและนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญ อย่างครบวงจร”

พันธกิจ

Mission

“ศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านโรคพันธุกรรมเมตาบอลิกและตรวจกรองทารกแรกเกิดมีพันธกิจการให้บริการทางการแพทย์ อันประกอบด้วย 3 ส่วน คือ การตรวจคัดกรองทารกแรกเกิด การตรวจพิเศษเพื่อยืนยันการวินิจฉัย และการรักษาโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงค้นคว้าวิจัย โดยยึดประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นที่ตั้ง”

หน้าที่ความรับผิดชอบ

Job Description

ข่าวสาร

ดูเพิ่มเติม

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคพันธุกรรมเมตาบอลิกและตรวจคัดกรองทารกแรกเกิด ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562

อ่านต่อ

การตรวจประเมินจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

อ่านต่อ

การบรรยายการตรวจคัดกรองพันธุกรรมเมตาบอลิกในทารกแรกเกิดแบบเพิ่มจำนวนโรค (Expanded Newborn Screening)

อ่านต่อ

สาระน่ารู้

ดูเพิ่มเติม

การตรวจกรองทารกแรกเกิดเพื่อป้องกันภาวะปัญญาอ่อน ทำได้อย่างไร

อ่านต่อ

ศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านโรคพันธุกรรมเมตาบอลิกและตรวจกรองทารกแรกเกิด
Siriraj Center of Excellence for Inherited Metabolic Diseases and Newborn Screening

ตึกเจ้าฟ้ามหาจักรี ชั้น 9 โรงพยาบาลศิริราช

โทรศัพท์: 02-419-5675, 02-419-5978
โทรสาร: 02-419-5675
E-mail: si.geneticspedlab@gmail.com