กิจกรรมประชุมชี้แจงช่องทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของคณะฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กิจกรรมประชุมชี้แจงช่องทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของคณะฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

► รูปแบบ และวันที่จัดกิจกรรม : ผ่านโปรแกรม Zoom ในวันที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 11.30 – 12.00 น.

► ผู้เข้าร่วมประชุม (รวม 400 คนโดยประมาณ) :

  1. ประธานการประชุม : คณบดี
  2. ผู้ดำเนินการประชุม : รองคณบดีฝ่ายบริหาร
  3. ผู้ร่วมนำเสนอข้อมูล : หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน หัวหน้าฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ หัวหน้างานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน หัวหน้างานคุณธรรมและจริยธรรม หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
  4. ผู้เข้าร่วมรับฟัง : คณะกรรมการปฏิบัติการคณะฯ และบุคลากรที่เข้าร่วมศึกษาข้อมูล IIT ผ่านระบบ SELECx

หัวข้อการนำเสนอ

1. วัตถุประสงค์การประชุม

    1.1 เพื่อสร้างการรู้กับบุคลากรคณะฯ ในเรื่องของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของคณะฯ

    1.2 เพื่อชี้แจงช่องทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของคณะฯ

    1.3 เพื่อเชิญชวนบุคลากรคณะฯ เข้าร่วมศึกษาข้อมูลผ่านระบบ SELECx 

    1.4 เพื่อเชิญชวนบุคลากรคณะฯ เข้าร่วมตอบประเมินแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (ITA)

2. ภาพรวม ITA

3. Update จำนวนบุคลากรผู้ลงทะเบียนและเข้าร่วมอบรมผ่านระบบ SELECx

4. เชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมอบรมผ่านระบบ SELECx

5.  ประชาสัมพันธ์ช่องทางการประเมิน IIT

6. ประเด็นข้อคำถาม ITA ที่เป็นโอกาสในการพัฒนาในปีที่ผ่านมา

7. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของคณะฯ

8. ทำความรู้จักหน่วยตรวจสอบภายใน

9. การตรวจสอบภายใน

10. ขั้นตอนการยืมทรัพย์สินของราชการ

11. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

12. เจตนารมณ์ ศิริราชคณะแพทย์คุณธรรม

13. สรุปประเด็นเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของคณะฯ

14. FAQ

15. การจัดส่ง Link ข้อมูล แบบประเมิน IIT และ Link VDO Zoom

► สามารถติดตามกิจกรรม ข่าวสารการอบรม ของหน่วยตรวจสอบภายในอีกช่องทาง ได้ที่หน้าเพจหน่วยตรวจสอบภายใน  Click >> :  enlightened

 


เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด