หน่วยตรวจสอบภายใน ขอขอบพระคุณ ส.ค.ส. ปี 2567 จากท่านคณบดี ศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล