อบรม/บรรยาย/สัมมนา/ประชุม

กิจกรรมประชุมชี้แจงช่องทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของคณะฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

อ่านต่อ