ประชุมชี้แจงช่องทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประชุมชี้แจงช่องทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประชุมชี้แจงช่องทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

► วันที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 11.30-12.00 น
► โดยท่านคณบดีเป็นประธาน

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อสร้างการรู้กับบุคลากรคณะฯ ในเรื่องของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของคณะฯ
2. เพื่อชี้แจงช่องทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของคณะฯ
3. เพื่อเชิญชวนบุคลากรคณะฯ เข้าร่วมศึกษาข้อมูลผ่านระบบ SELECx
4. เพื่อเชิญชวนบุคลากรคณะฯ เข้าร่วมตอบประเมินแบบวัดการรับรู้ผู้ มีส่วนได้ ส่วนเสียภายใน (ITA)

ผู้เข้าร่วมประชุม : 
1. คณะกรรมการปฎิบัติการคณะ
2. บุคลากรศิริราชที่สนใจ
รวมประมาณ 340 คน

► สามารถติดตามกิจกรรม ข่าวสารการอบรม ของหน่วยตรวจสอบภายในอีกช่องทาง ได้ที่หน้าเพจหน่วยตรวจสอบภายใน  Click >> :  enlightened