คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอสื่อสารให้บุคลากรคณะฯ รวมถึง สาธารณชนรับทราบการดำเนินการของคณะฯ ตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอสื่อสารให้บุคลากรคณะฯ รวมถึง สาธารณชนรับทราบการดำเนินการของคณะฯ ตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอสื่อสารให้บุคลากรคณะฯ รวมถึง สาธารณชนรับทราบการดำเนินการของคณะฯ ตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังนี้

1. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้ออกประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2567 ซึ่งลงนามโดยคณบดีที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ดังรายละเอียด ตามลิงก์ : Click >> enlightened

2. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้มีการถ่ายทอดนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ผ่านการประชุม การจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ รวมถึงเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของคณะฯ 

2.1 การจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างความตระหนักรับรู้ ในการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติการคณะฯ ครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566

2.2 การจัดงาน “ศิริราช คณะแพทย์คุณธรรม รวมพลังต่อต้านคอร์รัปชัน (สากล)” เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น G  และถ่ายทอดสดผ่านช่องทางสื่อสารประชาสัมพันธ์ และสื่อสังคมออนไลน์ของคณะฯ โดยกิจกรรมประกอบด้วยการประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy  รวมถึงการบรรยายพิเศษและเสวนา เรื่อง “นโยบายและแนวทางปฏิบัติในเรื่องการไม่รับของขวัญและของกำนัล จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)” โดยมีวิทยากร คือ นายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา อดีตกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และนายทวิชาติ นิลกาญจน์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.  คณะกรรมการ ป.ป.ช.

2.3 การเชิญชวนผู้บริหารคณะฯ ระดับสูง กลาง ต้น ร่วมกิจกรรมถ่ายภาพเพื่อสื่อสาร รณรงค์และสร้างการตระหนักรับรู้เกี่ยวกับ No Gift Policy 

2.4 การแจ้งประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2567  ต่อที่ประชุมผู้บริหารคณะฯ ครั้งที่ 22/2566 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 และที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 22/2566 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566 (กำหนดแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติการคณะฯ ครั้งที่ 12/2566 ในวันที่ 28 ธันวาคม 2566)

mail : ข้อมูลอ้างอิงในการดำเนินการ (ประกาศ/ หนังสือเวียน/ คู่มือที่เกี่ยวข้อง)

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล : เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) พ.ศ. 2567 Click : >>enlightened

► หนังสือด่วน ที่ อว 78/ว 9329 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2566 : เรื่อง แนวปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ และของขวัญกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) พ.ศ. 2567 Click : enlightened

► ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ : เรื่อง นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 Click : enlightened

► ประมวลภาพกิจกรรม