ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ เฉพาะ Intranet ภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เท่านั้น