logo_siriraj
     
  กิจกรรมคู่คุณธรรม หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัญฑิต ชั้นปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2562
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลจัดกิจกรรมคู่คุณธรรม ให้กับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัญฑิต ชั้นปีที่ 1...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     
  Mini Chorus Concert และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลสูขภาพกับผุ้สูงอายุ วันที่ 29 เมษายน 2562
ชมรมศิริราชอาวุโส คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดกิจกรรม Mini Chorus Concert ...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     
  โครงการธรรมศาสตร์วังหน้าศิริราชวังหลัง วันที่ 5-6 เมษายน 2562
นักศึกษาคณะนิติศาสตร์สาขาวิชากฎหมายธุรกิจหลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะนักศึกษาแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     
  โครงการพัฒนาจิตเพื่อให้เกิดปัญญาและสันติสุข ครั้งที่ 33 วันที่ 25-31 มีนาคม 2562
งานคุณธรรมและจริยธรรม ร่วมกับศูนย์ฝึกอบรมและปฏิบัติธรรม ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และชมรมวิปัสสนากรรมฐานศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     
  โครงการส่งเสริมทักษะทางสังคม Family Trip รุ่นที่ 2 วันที่ 9-10 มีนาคม 2562
งานกิจการนักศึกษาจัดโครงการส่งเสริมทักษะทางสังคม Family Trip รุ่นที่ 2 โดยมีน้องๆ หลักสูตรแพทย์แผนไทยฯ กายอุปกรณ์ เวชนิทัศน์ และผู้ช่วยพยาบาล...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     
  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธกับการเยียวยารักษาจิตใจ" วันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2562
คณะอาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตปัญญา (ภาคพิเศษ) ศูนย์จิตตปัญญา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธกับการเยียวยารักษาจิตใจ" ร่วมกับพระสงฆ์อาสากลุ่มคิลานธรรม...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     
  ค่ายเส้นทางสู่หมอศิริาช วันที่ 19-20 มกราคม 2562
สโมสรนักศึกษาแพทย์ศิริราชจัดโครงการ "ค่ายเส้นทางสู่หมอศิริราช ครั้งที่ 20" เพื่อให้เกิดความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเส้นทางทางเป็นแพทย์ ...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ภาพกิจกรรมทั้งหมด :