กองทุนพระราชทานพัฒนาศิริราช

กรอกข้อมูลใบสมัครขอรับทุน


ใบสมัครขอรับทุนกองทุนพระราชทานพัฒนาศิริราช ในรูปแบบออนไลน์ กรอกข้อมูลการสมัครขอรับทุน ทั้งหมด 5 ส่วน โดยต้องระบุข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นความจริง

พิมพ์ใบสมัครขอรับทุน

เข้าสู่ระบบกองทุนพระราชทานพัฒนาศิริราช โดยการกรอกรหัสและข้อมูลที่ได้จากการลงทะเบียนออนไลน์ เพื่อเข้าระบบพิมพ์ หรือแก้ไขข้อมูลในใบสมัครขอรับทุนกองทุนพระราชทานพัฒนาศิริราช
เลขที่ใบสมัคร *
รหัสพนักงาน (SAP ID) 8 หลัก *
หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก *


* ข้อมูลข้างต้น ทางเราได้แจ้งผ่านทางอีเมล์ หรือโทรศัพท์ที่ท่านได้ลงทะเบียนกรอกข้อมูลไว้ในใบสมัคร หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่ 0-2419-9799 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดกองทุนพระราชทานพัฒนาศิริราช

กองทุนพระราชทานพัฒนาศิริราช จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรของคณะที่มิใช่อาจารย์และผู้ช่วยอาจารย์ ในทิศทางที่สอดคล้องกับพันธกิจและวิสัยทัศน์ของคณะ ทั้งนี้ กองทุนพระราชทานพัฒนาศิริราชไม่ใช่สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่คณะพึงให้แก่บุคลากร หากแต่เป็นการคัดเลือกโดยคณะกรรมการที่จะพิจารณาบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและสมควรได้รับทุนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกำหนด

1. วัตถุประสงค์ของการให้ทุนจากกองทุน มีดังต่อไปนี้

 1. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถมากขึ้นในสายงานที่ปฏิบัติ
 2. สนับสนุนให้บุคลากรแสดงผลงานและความสามารถ
 3. เสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
 4. เสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรกับคณะ

2. กองทุนแบ่งได้เป็น 6 ประเภท ดังต่อไปนี้

 1. "ทุนศึกษา" หมายถึง เงินที่กองทุนจ่ายให้เพื่อประโยชน์แห่งการเพิ่มพูนความรู้ ด้วยการเรียน การฝึกอบรม หรือการวิจัย ตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษา หรือสถาบันวิชาชีพ โดยมีการรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยการนั้น
 2. "ทุนฝึกอบรม" หมายถึง เงินที่กองทุนจ่ายให้เพื่อประโยชน์แห่งการเพิ่มพูนความรู้ ความชำนาญ หรือประสบการณ์ด้วยการเรียน การวิจัย การฝึกอบรม หรือการทำงาน โดยไม่มีการรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยการนั้นทั้งนี้ หากมีระยะเวลาการฝึกอบรมน้อยกว่า 1 เดือน ให้เรียกว่า “ทุนฝึกอบรมระยะสั้น”
 3. "ทุนดูงาน" หมายถึง เงินที่กองทุนจ่ายให้เพื่อประโยชน์แห่งการเพิ่มพูนความรู้ หรือ ประสบการณ์ด้วยการสังเกตการณ์ ทั้งนี้ หากมีระยะเวลาการดูงานน้อยกว่า 1 เดือน ให้เรียกว่า “ทุนดูงานระยะสั้น”
 4. "ทุนส่งเสริมบุคลากร" หมายถึง เงินที่กองทุนจ่ายให้แก่บุคลากรที่ตั้งใจทำคุณประโยชน์อย่างยิ่งให้แก่คณะ โดยอยู่ในดุลยพินิจของคณบดี
 5. "ทุนนำเสนอผลงานหรือนวัตกรรม" หมายถึง เงินค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุน การนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบ Oral หรือ Poster หรือการเป็นวิทยากรโดยนำเสนอผลงานที่ต้องมีการนำเสนอ อภิปรายแก่ผู้เข้าร่วมประชุมในการประชุมวิซาการระดับนานาชาติ
 6. "ทุนสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการในลักษณะอื่น" หมายถึง เงินที่ให้แก่บุคลากร เพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่อไปนี้ กล่าวคือ การได้รับเชิญเป็นวิทยากร การไปดูงานระยะสั้น หรือการไปฝึกอบรมระยะสั้น (ระยะเวลาน้อยกว่า 1 เดือน)

3.คุณสมบัติทั่วไปของผู้ขอรับทุน มีดังต่อไปนี้

 1. เป็นบุคลากรประจำของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลที่มิใช่อาจารย์หรือผู้ช่วยอาจารย์
 2. ต้องมีระยะเวลาการปฏิบัติงานที่คณะ โดยนับตั้งแต่วันที่บรรจุถึงวันแรกแห่งการลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือประชุมวิชาการร่วมกับการนำเสนอผลงาน ดังนี้
  ลำดับที่ ประเภท ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
  1 สายสนับสนุน กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
  2 สายสนับสนุนวิชาการ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
  3 สายสนับสนุนทั่วไป ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 3. ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยและไม่อยู่ในระหว่างการดำเนินการทางวินัย
 4. ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน และผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
 5. กรณีขอรับทุนไปศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงานที่ต่างประเทศ ผู้ขอรับทุนต้องมีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและ/หรือภาษาของประเทศที่จะไปศึกษาและฝึกอบรมเป็นอย่างดี และผ่านการทดสอบภาษา
 6. ผู้ขอรับทุนมีสิทธิสมัครขอรับทุนได้ไม่เกิน 2 ครั้งต่อปีงบประมาณ โดยอาจเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยทั้ง 2 ครั้ง หรือเป็นการนำเสนอผลงานวิจัย 1 ครั้งและการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการในลักษณะอื่น 1 ครั้ง

4. การสมัครขอรับทุน

 1. ผู้ประสงค์ขอรับทุนต้องสมัครขอรับทุนผ่านระบบออนไลน์ ในเว็บไซต์ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล และเมื่อผ่านการตรวจสอบแล้ว ให้ผู้สมัครขอรับทุนส่งเอกสารใบสมัครขอรับทุนที่ผ่านการรับรองจากผู้บังคับบัญชา จำนวน 1 ชุด มายังฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 2. เอกสารประกอบการสมัครขอรับทุน รายละเอียด ดังนี้
 3. 1.1 ทุนศึกษาต่อ เอกสารประกอบด้วย
         (1) หนังสือตอบรับจากสถาบัน (สามารถนำมายื่นภายหลังได้)
         (2) เหตุผลที่ต้องการศึกษาต่อในหลักสูตร/สาขาวิชา
         (3) เหตุผลที่ศึกษาต่อในสถาบัน /มหาวิทยาลัย
         (4) โครงงานหรือแผนงานที่จะพัฒนาหลังสำเร็จการศึกษา
         (5) คะแนนสอบภาษาอังกฤษ (เฉพาะกรณีต่างประเทศ)
         (6) รายละเอียดหลักสูตร/หลักฐานค่าใช้จ่าย
  1.2 ทุนฝึกอบรม/ดูงาน เอกสารประกอบด้วย
         (1) หนังสือตอบรับจากสถาบัน (สามารถนำมายื่นภายหลังได้)
         (2) จุดประสงค์การไปฝึกอบรม/ดูงาน
         (3) โครงงานหรือแผนงานที่จะพัฒนาหลังสำเร็จการศึกษา
         (4) คะแนนสอบภาษาอังกฤษ (เฉพาะกรณีต่างประเทศ)
         (5) รายละเอียดหลักสูตร/หลักฐานค่าใช้จ่าย
  1.3 ทุนนำเสนอผลงานหรือนวัตกรรม เอกสารประกอบด้วย
         (1) รายละเอียดของการประชุม
         (2) บทคัดย่อของผลงานที่จะไปนำเสนอ ตามแบบที่ผู้จัดการประชุมกำหนด
         (3) หนังสือตอบรับการเสนอผลงานจากผู้จัดการประชุม (หากไม่มีใบตอบรับการอนุมัติทุนจะเป็นในลักษณะอนุมัติในหลักการเท่านั้น)
         (4) หนังสือรับรองโครงการวิจัยจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการวิจัย
  1.4 ทุนสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการในลักษณะอื่น เอกสารประกอบการสมัครขอรับทุน เอกสารประกอบด้วย
         (1) รายละเอียดของกิจกรรม
         (2) จดหมายจากผู้จัดกิจกรรม
 4. รอบเวลาการยื่นใบสมัครขอรับทุนศึกษา ทุนฝึกอบรม ทุนดูงาน
         รอบที่ 1 ภายในวันที่ 1 ธันวาคม เพื่อรับการพิจารณาในเดือนกุมภาพันธ์ ปีถัดไป
         รอบที่ 2 ภายในวันที่ 1 มีนาคม เพื่อรับการพิจารณาในเดือนพฤษภาคม
         รอบที่ 3 ภายในวันที่ 1 มิถุนายน เพื่อรับการพิจารณาในเดือนสิงหาคม
         รอบที่ 4 ภายในวันที่ 1 กันยายน เพื่อรับการพิจารณาในเดือนพฤศจิกายน
 5. ผู้ประสงค์ขอรับทุนจะต้องดำเนินการสมัครขอรับทุนภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 เดือน ก่อนวันลงทะเบียน หรือวันชำระเงินค่าฝึกอบรม
 6. ผู้ขอรับทุนสามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานบางส่วนได้ในกรณีจำเป็น
 7. ทุนส่งเสริมบุคลากรให้ดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการให้ทุนจากกองทุนพระราชทานพัฒนาศิริราช เพื่อการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และการส่งเสริมบุคลากร พ.ศ. 2561 และ ประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เรื่อง การให้ทุนจากกองทุนพระราชทานพัฒนาศิริราช เพื่อการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม หรือการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการในลักษณะอื่น สำหรับการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ. 2561
สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม ได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (กองทุนพระราชทานพัฒนาศิริราช) ตึกศรีสังวาลย์ (ตึกเล็ก) ชั้น 3 โทรศัพท์ 0-2419-9799