แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

View as : Internet (Use VPN)


  •     เว็บไซต์ใหม่เป็นอย่างไร?

การปรับสัดส่วนการลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ.2561
  26 พ.ย. 61 9:27 ส่งต่อให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้

วัน/เดือน/ปี ที่จัดกิจกรรม

26 พฤศจิกายน 2561 - 7 ธันวาคม 2561

            ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับมหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยลัย(ชื่อส่วนงาน) และลูกจ้างประจำเงินรายได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริมให้สมาชิกมีการออมและเป็นสวัสดิการ ตลอดจนเป็นหลักประกันให้แก่สมาชิกแลครอบครัว โดยกองทุนดังกล่าวได้เปิดให้สมัครเป็นสมาชิกได้ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 และคณะกรรมการกองทุนฯได้กำหนดให้สมาชิกสามารถปรับสัดส่วนการลงทุนได้ปีละ 1 ครั้ง

            ดังนั้น เพื่อให้การปรับสัดส่วนการลงทุนในรอบปี พ.ศ. 2561 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความร่วมมือภาควิชา/หน่วยงาน ดำเนินการดังนี้

            1. ภาควิชา/หน่วยงาน ประชาสัมพันธ์การปรับสัดส่วนการลงทุนให้บุคลากรที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทราบ โดยตรวจสอบรายชื่อสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได้ที่เอกสารแนบตามที่ส่งมาด้วยนี้ และพิมพ์เอกสารแนบ 3 และเอกสารแนบ 4 ให้กับบุคลากรในหน่วยงานที่เป็นสมาชิกตามความประสงค์ที่จะปรับสัดส่วนการลงทุน

            2. กรณีที่สมาชิกประสงค์ปรับสัดส่วนการลงทุน ขอให้สมาชิกศึกษารายละเอียดวิธีการปรับสัดส่วนการลงทุน ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วยนี้

                2.1 สมาชิกที่ประสงค์กำหนด/เปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนสำหรับเงินเข้าใหม่ กรอกลงในเอกสารแนบ 3 ซึ่งจะมีผลในเดือนธันวาคม 2561

               2.2 สมาชิกที่ประสงค์กำหนดปรับสัดส่วนของมูลค่าเงินลงทุน (เงินเก่า) กรอกลงในเอกสารแนบ 4 ซึ่งจะมีผลในเดือนธันวาคม 2561

            3. ภาควิชา/หน่วยงาน รวบรวมเอกสารแนบ 3 และเอกสารแนบ 4 ใส่ซองสีน้ำตาลและส่งกลับมายังฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตึกศรีสังวาลย์ (เล็ก) ชั้น 4 ภายในวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561 โดยไม่ต้องส่งผ่านระบบ e-doc เนื่องจากต้องใช้เอกสารตัวจริง ทั้งนี้เพื่อฝ่ายทรัพยากรบุคคลดำเนินการในขั้นตอนต่อไป 

            4. หากสมาชิกประสงค์ขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับการปรับสัดส่วนการลงทุนเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ บลจ.ทหารไทย จำกัด โทร.02 838 1800 ต่อ 8770-4 และ/หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร.97421 ติดต่อ นางสาวจุฑาทิพย์ สุทธิชื่น

            จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

1. การประชาสัมพันธ์การปรับสัดส่วนการลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปี พ.ศ. 2561

2. เอกสารแนบ 3 ใบแจ้งความประสงค์กำหนดสัดส่วนการลงทุนสำหรับเงินเข้าใหม่

3. เอกสารแนบ 4 ใบแจ้งความประสงค์ปรับสัดส่วนของมูลค่าเงินลงทุน

4. รายชื่อสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ


ไฟล์แนบ        
หัวข้อข่าว: มีข่าวอยากบอก
  เรื่องนี้เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านหรือไม่ ?    ใช่   •   ไม่