แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

View as : Internet (Use VPN)


  •     เว็บไซต์ใหม่เป็นอย่างไร?

การเลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเฉพาะส่วนมหาวิทยาลัยมหิดลฝ่ายสมาชิก เพื่อทดแทนกรรมการผู้ที่พ้นจากตำแหน่ง
  26 พ.ย. 61 9:30 ส่งต่อให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้

วัน/เดือน/ปี ที่จัดกิจกรรม

26 พฤศจิกายน 2561 - 29 พฤศจิกายน 2561

            ตามบันทึกมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ศธ.0517/ว.8138 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เรื่องการเลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเฉพาะส่วนมหาวิทยาลัยมหิดลฝ่ายสมาชิก เพื่อทดแทนกรรมการผู้ที่พ้นจากตำแหน่ง นั้น เนื่องจาก ดร.สถาพร สาธุการ ตำแหน่งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฝ่ายสมาชิก ได้พ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุเกษียณอายุราชการ จึงมีผลทำให้ตำแหน่งกรรมการฝ่ายสมาชิกว่างลง

            ดังนั้น เพื่อให้คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเฉพาะส่วนมหาวิทยาลัยมหิดล ในส่วนของกรรมการฝ่ายสมาชิกครบตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2559 ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล จึงขอความร่วมมือ ภาควิชา/หน่วยงาน แจ้งบุคลากรในหน่วยงานที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เสนอชื่อผู้แทนเพื่อเป็นกรรมการฝ่ายสมาชิก โดยมีขั้นตอนดำเนินการเสนอชื่อ ดังนี้

            1. ภาควิชา/หน่วยงาน พิมพ์บัตรเลือกผู้แทนเพื่อเป็นกรรมการฝ่ายสมาชิก ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน ที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได้ที่เอกสารแนบ "การเลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเฉพาะส่วนมหาวิทยาลัยมหิดลฝ่ายสมาชิก เพื่อทดแทนกรรมการผู้ที่พ้นจากตำแหน่ง"  ที่หน้า 3  โดยตรวจสอบรายชื่อผู้ที่เป็นสมาชิกได้ที่เอกสารแนบ "รายชื่อสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยมหิดล"

            2. ให้สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เสนอรายชื่อผู้ที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่มีความเหมาะสม เพื่อมาเป็นผู้แทนกรรมการฝ่ายสมาชิก (สมาชิกเลือกสมาชิก)

            3. ภาควิชา/หน่วยงาน จัดเก็บรวบรวมบัตรเลือกผู้แทนเพื่อเป็นกรรมการฝ่ายสมาชิก โดยใส่ซองเอกสารสีน้ำตาลและส่งกลับมายัง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตึกศรีสังวาลย์(เล็ก) ชั้น 4 ภายใน วันพฤหัสบดี ที่ 29 พฤศจิกายน 2561  ทั้งนี้ไม่ต้องส่งบัตรเลือกผู้แทนเพื่อเป็นกรรมการฝ่ายสมาชิกผ่านระบบ E-document เนื่องจากต้องใช้เอกสารตัวจริงเท่านั้น

             จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการและแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ จักเป็นพระคุณยิ่ง

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

1. การเลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเฉพาะส่วนมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อทดแทนกรรมการผู้ที่พ้นจากตำแหน่ง

2. รายชื่อสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ


ไฟล์แนบ    
หัวข้อข่าว: มีข่าวอยากบอก
  เรื่องนี้เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านหรือไม่ ?    ใช่   •   ไม่