แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

View as : Internet (Use VPN)


  •     เว็บไซต์ใหม่เป็นอย่างไร?

แจ้งสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงอัตราหักเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประจำปี 2561
  5 ก.ย. 61 8:33 ส่งต่อให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้

วัน/เดือน/ปี ที่จัดกิจกรรม

4 กันยายน 2561 - 14 กันยายน 2561

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ขอเรียนแจ้งสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่มีความประสงค์เปลี่ยนแปลงอัตราหักเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กรอกแบบฟอร์ม หนังสือแสดงความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงอัตราหักเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประจำปี 2561 ซึ่งจะมีผลในเดือนตุลาคม 2561 สามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงได้ปีละ1 ครั้ง ภายในวันที่ 14 กันยายน 2561

จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานทราบ จักเป็นพระคุณยิ่ง

ดาวน์โหลดเอกสาร

1. เอกสารเวียนแจ้งสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงอัตราหักเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประจำปี 2561
2. คำชี้แจงขั้นตอนการส่งหนังสือแสดงเจตนาเพื่อประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงอัตราหักเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประจำปี 2561


ไฟล์แนบ    
หัวข้อข่าว: มีข่าวอยากบอก
  เรื่องนี้เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านหรือไม่ ?    ใช่   •   ไม่