แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

View as : Internet (Use VPN)


  •     เว็บไซต์ใหม่เป็นอย่างไร?

ขอแจ้งกำหนดการ "ปรับปรุงข้อมูลค่าลดหย่อนภาษี" เพื่อคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ของบุคลากรใน website
  11 ก.ย. 61 9:19 ส่งต่อให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้

วัน/เดือน/ปี ที่จัดกิจกรรม

3 กันยายน 2561 - 29 กันยายน 2561

ตามที่งานบริหารบุคลากรและค่าตอบแทน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูล
เกี่ยวกับสิทธิการหักค่าลดหย่อนต่างๆ เพื่อนำมาคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายประจำปีภาษี 2561 ในใบแจ้งรายได้ของแต่ละเดือน โดยบุคลากรสามารถคลิกเข้าไปบันทึกข้อมูลผ่านทาง ระบบบันทึกข้อมูลการหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้ผ่าน Web Site ได้ตั้งแต่ วันที่ 3 - 29 กันยายน 2561

สำหรับผู้ที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้ กดยืนยันและบันทึกข้อมูล และสำหรับผู้ที่ยืนยันใช้ข้อมูลเดิม ให้ กดยืนยัน ข้อมูลเดิม ทั้งนี้บุคลากรที่มีการเข้ามาบันทึกข้อมูลค่าลดหย่อนไม่ต้องพิมพ์เอกสารส่งกลับมาฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ดังนั้น บุคลากรท่านใดไม่เข้ามาทำการบันทึกข้อมูล งานบริหารบุคลากรและค่าตอบแทนจะนำ
ข้อมูลเดิมมาคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ยกเว้นเงินบริจากสนับสนุนการศึกษา, เงินบริจาคอื่นๆ และค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) จะถูกปรับเป็น ศูนย์บาท เนื่องจากงานบริหารบุคลากรและค่าตอบแทน ไม่อาจทราบได้ว่า ท่านจะใช้จ่ายในรายการดังกล่าวเป็นจำนวนเงินเท่าไรในปีภาษีนั้นๆ)

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวปิยะนันต์ อินทร์อ่อน และนางสิรินพร ยิ่งยวด เบอร์โทรศัพท์ 97421


หัวข้อข่าว: มีข่าวอยากบอก
  เรื่องนี้เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านหรือไม่ ?    ใช่   •   ไม่