แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

View as : Internet (Use VPN)


  •     เว็บไซต์ใหม่เป็นอย่างไร?

"วันวัฒนธรรมศิริราช” ประจำปี 2561
  9 ส.ค. 61 8:16 ส่งต่อให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้

วัน/เดือน/ปี ที่จัดกิจกรรม

23 เมษายน 2561 (1 วัน)

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น  ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  เป็นประธานเปิดงาน “วันวัฒนธรรมศิริราช ประจำปี 2561” โดยมี รศ.นพ.สุโรจน์ ศุภเวคิน รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1

งาน “วันวัฒนธรรมศิริราช” คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล จัดขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างให้บุคลากรของคณะฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของวัฒนธรรมศิริราช รับรู้ เข้าใจ สามารถนำวัฒนธรรมศิริราชลงมาใช้สู่การปฏิบัติงาน และการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง มีความสุข ภายในงาน ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ 

     1. กิจกรรม “เสนอชื่อบุคลากรตัวอย่างของหน่วยงาน ที่มีพฤติกรรมสอดคล้องกับวัฒนธรรมศิริราช ทั้ง 7” โดยมีผู้ได้รับการเสนอชื่อจาก 52 ภาควิชาหน่วยงาน จำนวน 397 ท่าน
     2. กิจกรรม ร่วมจัดนิทรรศการ “การรณรงค์วัฒนธรรมศิริราชภายในหน่วยงาน”  จำนวน 8 ผลงาน

ซึ่งถือเป็นนิมิตรหมายอันดีที่ภาควิชา/หน่วยงาน และบุคลากรของคณะฯ ให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ภาพกิจกรรม "วันวัฒนธรรมศิริราช” ประจำปี 2561

 ภาพบรรยากาศวันวัฒนธรรมศิริราช
 Seniority
 Integrity
 Responsibility
 Innovation
 Respect
 Altruism
 Journey to Excellence and Sustainability


หัวข้อข่าว: กิจกรรมหน่วยงาน
  เรื่องนี้เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านหรือไม่ ?    ใช่   •   ไม่