แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

View as : Internet (Use VPN)


  •     เว็บไซต์ใหม่เป็นอย่างไร?

การอบรมหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาคุณภาพ (หลักสูตรที่ 1) สำหรับหัวหน้าฝ่าย/งาน/สำนักงาน
  4 ม.ค. 61 9:40 ส่งต่อให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้

วัน/เดือน/ปี ที่จัดกิจกรรม

22 กันยายน 2560 (1 วัน)

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาคุณภาพ (หลักสูตรที่ 1)

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ณ ห้องประชุม 203 สัมมนา C อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 2

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้จัดอบรมหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาคุณภาพ (หลักสูตรที่ 1) สำหรับหัวหน้าฝ่าย/งาน/สำนักงาน การจัดอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจ และเพิ่มทักษะของการเป็นผู้นำการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน สามารถกำหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพในหน่วยงานให้สอดคล้องกับทีมนำ และคณะ รวมทั้งสร้างความมีส่วนร่วมของทีมในการมุ่งมั่นพัฒนางานอย่างมีเป้าหมาย สามารถวิเคราะห์หน่วยงาน กำหนดเป้าหมาย และแผนงาน รวมทั้งติดตามกำกับดูแลให้เกิดการปรับปรุงงานในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง

เนื้อหาการอบรมเกี่ยวข้องกับความคาดหวังของคณะ และภาวะผู้นำของผู้บริหารระดับต้น-กลาง/ระบบคุณภาพศิริราชสู่ความยั่งยืน/Mind Map/ผู้นำกับการบริหารความเสี่ยง และความสำคัญของ Indicators ต่อผู้นำ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้รับความร่วมมือจากวิทยากร รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอรอุมา ชัยวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ และนางสาวศิริพรรณ ชาญสุกิจเมธี

งานพัฒนาบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ภาพบรรยากาศการอบรม


หัวข้อข่าว: กิจกรรมหน่วยงาน
  เรื่องนี้เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านหรือไม่ ?    ใช่   •   ไม่