แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

View as : Internet (Use VPN)


  •     เว็บไซต์ใหม่เป็นอย่างไร?

โครงการ SIRIRAJ 3HP (High Performance High Potential High Professional) รุ่นที่ 1
  4 ม.ค. 61 9:40 ส่งต่อให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้

วัน/เดือน/ปี ที่จัดกิจกรรม

21 สิงหาคม 2560 (1 วัน)

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุโรจน์ ศุภเวคิน รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นประธานในพิธีการปิดโครงการ SIRIRAJ 3HP (High Performance High Potential High Professional) รุ่นที่ 1 และมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 11 คน ณ ห้องประชุม 203 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 2

โครงการ SIRIRAJ 3HP มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะฯ มีการวางแผนทดแทนหรือสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ในตำแหน่งทางการบริหารอย่างเป็นระบบ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านการบริหาร และสามารถทดแทนในตำแหน่งบริหาร กรณีที่บุคลากรครบวาระการเกษียณ ในระยะแรกมุ่งเน้นการเตรียมผู้บริหารระดับต้นและระดับกลาง เช่น หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน ผู้ตรวจการ และหัวหน้าหน่วยงาน/หัวหน้าหอผู้ป่วย เป็นต้น ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Supervisory Skill และหลักสูตรเทคนิคการนำเสนองาน (Presentation Technique) จนกระทั่งการนำเสนอ Project Assignment

งานพัฒนาบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

 

ภาพบรรยากาศกิจกรรม


หัวข้อข่าว: กิจกรรมหน่วยงาน
  เรื่องนี้เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านหรือไม่ ?    ใช่   •   ไม่