แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

View as : Internet (Use VPN)


  •     เว็บไซต์ใหม่เป็นอย่างไร?

การอบรมหลักสูตร Supervisory Skill ครั้งที่ 2
  4 ม.ค. 61 9:40 ส่งต่อให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้

วัน/เดือน/ปี ที่จัดกิจกรรม

18 พฤษภาคม 2560 - 19 พฤษภาคม 2560

เมื่อวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2560 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้จัดอบรมหลักสูตร Supervisory Skill ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชในพระบรมราชูปถัมภ์ ตึกศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ชั้น 2  เพื่อให้บุคลากรในระดับหัวหน้าหน่วย (ตามโครงสร้างคณะ) หรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นกลุ่ม 3HP (High Performance, High Potential, High Professional) ได้มีการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะความสามารถในการเป็นหัวหน้างานอย่างถูกต้อง และเหมาะสม ซึ่งจะช่วยพัฒนาความสามารถในการจัดการและบริหารจากเดิมที่มีประสิทธิภาพอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าในตำแหน่งงาน ของหน่วยงานและคณะต่อไป

โดยเนื้อหาการอบรมเกี่ยวข้องกับหน้าที่บทบาทของหัวหน้าหน่วยงาน/ความรับผิดชอบ/ขอบเขต การสื่อสารต่างๆ Time Management , Work-life Balance ,  Coaching , Homework Assignment เป็นต้น

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้รับความร่วมมือจากวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงสุนันทา ฉันทกาญจน์ หัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์นันทวัช  สิทธิรักษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและทีมวิทยากรจำนวน 13 ท่าน

 

งานพัฒนาบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

 

ภาพบรรยากาศการอบรม


หัวข้อข่าว: กิจกรรมหน่วยงาน
  เรื่องนี้เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านหรือไม่ ?    ใช่   •   ไม่