แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

View as : Internet (Use VPN)


  •     เว็บไซต์ใหม่เป็นอย่างไร?

ขั้นตอนการใช้สิทธิสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน สำหรับบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  4 ม.ค. 61 10:24 ส่งต่อให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้

                ในปัจจุบันคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีขั้นตอนและวิธีการดำเนินการจัดการสวัสดิการให้กับบุคลากรมากมาย โดยเฉพาะในด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน ที่บุคลากรทุกท่านควรให้ความสำคัญ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทาง เพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาล กรณีผู้ป่วยในโรงพยาบาลศิริราช โดยสวัสดิการดังกล่าวครอบคลุมถึง บุคลากรและญาติสายตรง

                ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และเกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ในการยื่นเอกสารขอใช้สิทธิกรณีเข้ารับการเข้ารับการรักษาพยาบาลแต่ละประเภทการจ้าง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จึงชี้แจงขั้นตอน / แนวทาง การใช้สิทธิสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในโรงพยาบาลศิริราช สำหรับบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เมื่อมีแผนการรักษา ให้รับไว้รักษาในโรงพยาบาลแล้วให้ดำเนินการขอหนังสือรับรอง 2 รายการ จากฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

รายการที่ 1. ขอหนังสือรับรอง การมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล ผู้บังคับบัญชาลงนามรับรองส่วนของหน่วยงานต้นสังกัด

  • ข้าราชการ, พนักงานมหาวิทยาลัย (เปลี่ยนสถานภาพ), ลูกจ้าง ประจำเงินงบฯ ให้  กรอกแบบ 7129
    หมายเหตุ กรณีเข้าโครงการจ่ายตรงแล้ว ไม่ต้องกรอก
  • พนักงานมหาวิทยาลัยหมวดเงินอุดหนุน (พม.) ให้  กรอกแบบ ก.พ.ม.04(1)/44
  • พนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาตร์ศิริราชพยาบาล (พศ.) ให้  กรอกแบบ ก.พ.ม.04(2)/44

                   เมื่อกรอกแบบขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาลข้างต้นแล้ว ติดต่อขอรับหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาลที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลตึกศรีสังวาลย์ (เล็ก) ชั้น 4 ภายใน 3 วันทำการ

รายการที่ 2. ขอหนังสือรับรองการลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลเฉพาะส่วนเกินสิทธิ เมื่อกรอกแบบขอหนังสือรับรองการลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลเฉพาะส่วนเกินสิทธิแล้ว ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จะดำเนินการส่งหนังสือรับรองการลดหย่อนเฉพาะส่วนเกินสิทธิ ไปยังจุดชำระเงิน หน่วยการเงิน ตึกพระศรีนครินทร์ชั้น 1 ภายใน 3 วันทำการ

เอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์มรับรองใช้สิทธิเข้ารับการรักษาพยาบาล กรณีผู้ป่วยในโรงพยาบาลศิริราช สำหรับบุคลากรและญาติสายตรง คณะแพทยศาตร์ศิริราชพยาบาล แต่ละประเภทการจ้าง ได้แก่

1. ข้าราชการ, พนักงานมหาวิทยาลัย (เปลี่ยนสถานภาพ), ลูกจ้างประจำเงินงบฯ

2. พนักงานมหาวิทยาลัย (พม.)

3.พนักงานมหาวิทยาลัย (พศ.)

4. ลูกจ้างประจำนอกงบฯ

5.  ประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เรื่อง การลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลเฉพาะส่วนเกินสิทธิ พ.ศ. 2557


       


หัวข้อข่าว: สาระน่ารู้
  เรื่องนี้เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านหรือไม่ ?    ใช่   •   ไม่