แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

View as : Internet (Use VPN)


  •     เว็บไซต์ใหม่เป็นอย่างไร?

สาส์นจากรองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  10 ม.ค. 61 6:43 ส่งต่อให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้

สาส์นจากรองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล

14 กรกฎาคม 2560

แจ้งข่าวการเลื่อนขั้นเงินเดือนรอบเดือน ตุลาคม 2560

 

 


6 มกราคม 2559

จากที่มีการสอบถามเข้ามาเป็นจำนวนมากในเรื่องการปรับเงิน 4% ของพนักงานมหาวิทยาลัยนั้น ผมในฐานะของรองคณบดี ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้สอบถามความคืบหน้าไปยังกองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้คำตอบมาดังนี้

“ตามที่สอบถามขั้นตอนการดำเนินการปรับเงินเดือน 4% เพื่อชี้แจงแก่บุคลากรศิริราชนั้น กองทรัพยากรบุคคลขอเรียนชี้แจงว่า การปรับเงินเดือนดังกล่าวเป็นการปรับตามมติคณะรัฐมนตรี(ครม.) ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการทำคำสั่งปรับเงินเดือนข้าราชการ(ตามกฎ ก.พ.อ.) และปรับค่าจ้างลูกจ้างประจำ(ตามหนังสือกระทรวงการคลัง) เรียบร้อยแล้ว ส่วนกรณีพนักงานมหาวิทยาลัย(พ.ม.) ครม.เมื่อวันที่ 21 ก.ค.58 ลงมติอนุมัติหลักการปรับเงินเดือน 4% ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ โดยให้ใช้จ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย(ที่ ศธ 0509(4)/ว1035 ลงวันที่ 7 ส.ค. 58 และได้เวียนแจ้งทุกส่วนงานแล้ว)

สำหรับขั้นตอนการดำเนินการปรับเงินเดือน พ.ม./พ.ส. จะต้องนำเสนอ ก.บ.ค. พิจารณา หากอนุมัติมหาวิทยาลัยจะทำคำสั่งปรับในส่วนของ พ.ม. และส่วนงานทำคำสั่งของ พ.ส. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด(ที่ผ่านมามักปรับตามแนวทางข้าราชการของ ก.พ.) ซึ่งการปรับครั้งนี้เคยนำเสนอ ก.บ.ค. พิจารณา(เดือนมิ.ย.58)โดย ก.บ.ค.มีมติให้ชะลอไปก่อนเพื่อรอมติครม.ที่ชัดเจนและให้ได้รับเงินที่จัดสรรจากสำนักงบประมาณ แต่เนื่องจากมติครม.ให้จ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย สกอ.จึงได้ทำหนังสือถึง ครม.เพื่อขอความชัดเจนเกี่ยวกับการเบิกจ่ายสำหรับปีงบประมาณ 2559 และ 2560 (ขณะนี้ยังไม่ได้รับข้อมูลเพิ่มเติม)”

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลขอแจ้งว่าทางฝ่ายฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจกับเรื่องดังกล่าว และหากมีความคืบหน้าในการปรับเงิน 4% ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จะเร่งดำเนินการแจ้งให้บุคลากรทราบโดยเร็ว

*หมายเหตุ

พ.ส. หมายถึง พนักงานชื่อส่วนงาน

พ.ม. หมายถึง พนักงานมหาวิทยาลัย

 


25 พฤศจิกายน 2558

การให้เงินรางวัลลูกจ้างชั่วคราว ประจำปี 2558

สำหรับการให้เงินรางวัลลูกจ้างชั่วคราวประจำปี 2558 คณะจะดำเนินการจ่ายเงินให้กับลูกจ้างชั่วคราว ที่ได้รับการพิจารณาเสนอรายชื่อให้ได้รับเงินรางวัลลูกจ้างชั่วคราวประจำปี 2558 ในเดือนมกราคม 2559 ครับ


24 พฤศจิกายน 2558

แจ้งข่าวการเลื่อนขั้นเงินเดือนรอบเดือน ตุลาคม 2558

 

  • การเลื่อนขั้นเงินเดือนรอบเดือน ตุลาคม 2558 ประเภทการจ้างที่ได้รับเงินตกเบิก เดือนธันวาคม 58 ได้แก่ ประเภทการจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย (พม.) พนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (พศ.) และลูกจ้างประจำเงินนอกงบประมาณ ครับ

 

 

  • สำหรับกลุ่มข้าราชการ และลูกจ้างประจำเงินงบประมาณแผ่นดิน อยู่ระหว่างการออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน สาเหตุเนื่องจาก มหาวิทยาลัยเปิดให้ปรับปรุงระบบเลื่อนขั้นเงินเดือนเมื่อวันที่ 15 พ.ย.58 ทำให้คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำ มาช้ากว่าพม. และ พศ. ทั้งนี้เนื่องจากผลกระทบจาการปรับเงินเดือน 4 % และเลื่อนขั้นเงินเดือนรอบ 1 เม.ย. ที่ผ่านมาครับ

 


19 ตุลาคม 2558

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลขอแจ้งว่า ผู้ที่เปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 จะได้รับเงินตกเบิกปรับ 0.4 ในสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2558 ครับ


9 ตุลาคม 2558

การเลื่อนขั้นเงินเดือนรอบเดือนเมษายน 2558 สำหรับข้าราชการ จะได้รับคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนรอบเดือนเมษายนภายในเดือนตุลาคม 2558 นี้ และจะได้รับตกเบิกในเดือนพฤศจิกายน 2558 นี้ครับ สำหรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยรอบ 1 ตุลาคม 2558 ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ มีความคืบหน้าผมจะแจ้งให้ทราบต่อไปครับ


29 กันยายน 2558

การเลื่อนขั้นเงินเดือนรอบเดือนเมษายน 2558 สำหรับลูกจ้างประจำเงินงบประมาณ และลูกจ้างประจำเงินรายได้ จะได้รับคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนรอบเดือนเมษายนภายในเดือนกันยายน 2558 นี้ และจะได้รับตกเบิกในเดือนตุลาคม 2558 นี้ครับ ส่วนการเลื่อนขั้นเงินเดือนรอบเดือนเมษายน 2558 ของข้าราชการนั้น อยู่ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณจากทางมหาวิทยาลัย หากมีความคืบหน้า ผมจะรีบแจ้งให้ทุกท่านทราบครับ

กลุ่มของพนักงานมหาวิทยาลัย ทุกประเภท ขณะนี้มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างดำเนินการยื่นเรื่องอุทธรณ์ไปยังสำนักงบประมาณ เนื่องจากมีหนังสือแจ้งให้มหาวิทยาลัย จัดสรรงบประมาณเพื่อปรับขึ้นเงินเดือน 4% ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย หากมีความคืบหน้าอย่างไร ผมจะแจ้งทราบอีกครั้ง

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุโรจน์ ศุภเวคิน
รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล


หัวข้อข่าว: มีข่าวอยากบอก
  เรื่องนี้เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านหรือไม่ ?    ใช่   •   ไม่