แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

View as : Internet (Use VPN)


  •     เว็บไซต์ใหม่เป็นอย่างไร?

แนวทางการดำเนินงานด้านจรรยาบรรณบุคลากร (Code of Conduct)
  4 ธ.ค. 60 15:10 ส่งต่อให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้

 คู่มือธรรมมาภิบาลมหาวิทยาลัยมหิดล

 แนวทางการดำเนินงานด้านจรรยาบรรณบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 

แนวทางการดำเนินงานด้านจรรยาบรรณบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (Code of Conduct)

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คำนึงและให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งเน้นต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม (Stakeholder) อีกทั้ง เพื่อสอดคล้องกับความมุ่งมั่นรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility)

ในการดำเนินการจัดทำคู่มือจรรยาบรรณบุคลากร และการดำเนินการทางจรรยาบรรณของบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (Code of Conduct) ครั้งนี้

"มีวัตถุประสงค์เพื่อ ขยายความ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลและการดำเนินการทางจรรยาบรรณ ๒๕๕๒ ประกอบกับ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลและการดำเนินการทางจรรยาบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้อยู่ในภาษาที่เข้าใจง่าย และเพิ่มเติมจรรยาบรรณในบางข้อ เพื่อสอดคล้องกับพันธกิจหลักของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล"

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ขอนำเสนอแนวทาง กระบวนการ และขั้นตอนต่าง ๆ ของการดำเนินการ (ตามเอกสารแนบ) เพื่อให้ประชาคมชาวศิริราช ได้มีส่วนในการแสดงความคิดเห็น และร่วมกันกำหนดทิศทางของคณะต่อไป

เอกสารแนบ

การจัดทำ คู่มือจรรยาบรรณบุคลากร และการดำเนินการทางจรรยาบรรณของบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (Siriraj's Code of Conduct)
คู่มือจรรยาบรรณบุคลากร และการดําเนินการทางจรรยาบรรณของบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (Code of Conduct)


                   


ไฟล์แนบ    
หัวข้อข่าว: มีข่าวอยากบอก
  เรื่องนี้เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านหรือไม่ ?    ใช่   •   ไม่