แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

View as : Internet (Use VPN)


 •     เว็บไซต์ใหม่เป็นอย่างไร?

การดำเนินการขอสรรหาและคัดเลือกบุคลากรทดแทนผู้พ้นสภาพ
  19 ต.ค. 60 11:20 ส่งต่อให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้

ขั้นตอนการดำเนินการขอสรรหาและคัดเลือกบุคลากรทดแทนผู้พ้นสภาพ

เมื่อภาควิชา / หน่วยงานมีบุคลากรพ้นสภาพ

 1. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มขอให้ดำเนินการสรรหาบุคลากรทดแทนผู้พ้นสภาพ และแนบเอกสารแสดงการพ้นสภาพของบุคลากร  กรณีต้องการสรรหาบุคลากรทดแทนผู้พ้นสภาพด้วยวิธีเปิดประกาศรับสมัครโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือขอคัดคนจากคลังใบสมัคร กรุณากรอกแบบฟอร์มขอเปิดประกาศรับสมัครงาน / ขอคัดคนจากคลังใบสมัคร และแนบส่งมาพร้อมกันด้วย
 2. จัดส่งแบบฟอร์มขอสรรหาและคัดเลือกบุคลากรทดแทนผู้พ้นสภาพ  และเอกสารแสดงการพ้นสภาพของบุคลากร  มายังฝ่ายทรัพยากรบุคคล  กรณีขอเปิดประกาศรับสมัครโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือขอคัดคนจากคลังใบสมัคร ให้แนบแบบฟอร์มขอเปิดประกาศรับสมัครงาน / ขอคัดคนจากคลังใบสมัคร มาพร้อมกันด้วย
 3. งานวางแผนและสรรหาบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตรวจสอบข้อมูลตำแหน่งที่ว่างในระบบ SAP แล้วกรอกข้อมูลตำแหน่งที่ว่างในแบบฟอร์มขอให้ดำเนินการสรรหาบุคลากรทดแทนผู้พ้นสภาพ ในข้อมูลส่วน “สำหรับงานวางแผนและสรรหาบุคลากร”
 4. งานวางแผนและสรรหาบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำเนาแบบฟอร์มขอให้ดำเนินการสรรหาบุคลากรทดแทนผู้พ้นสภาพ ส่งคืนภาควิชา เพื่อเก็บไว้เป็นเอกสารประกอบการดำเนินการส่งบุคลากรเพื่อตรวจสอบประวัติอาชญากรรม (กรณีภาควิชา / หน่วยงานสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเอง) และการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรใหม่ต่อไป
 5. กรณีที่ภาควิชา / หน่วยงานต้องการให้ดำเนินการเปิดประกาศรับสมัครโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล  งานวางแผนและสรรหาบุคลากรจะประสานงานกลับไปยังภาควิชา / หน่วยงานเพื่อดำเนินการเปิดประกาศรับสมัครงานต่อไป
 6. กรณีที่ภาควิชา / หน่วยงานต้องการขอคัดคนจากคลังใบสมัคร งานวางแผนและสรรหาบุคลากรจะประสานงานกลับไปยังภาควิชา / หน่วยงานเพื่อดำเนินการคัดคนจากคลังใบสมัครต่อไป
 7. กรณีที่ภาควิชา / หน่วยงานต้องการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรใหม่เอง เมื่อภาควิชา / หน่วยงานสามารถสรรหาและคัดเลือกบุคลากรใหม่ได้แล้ว ให้ประสานงานกลับมายังงานวางแผนและสรรหาบุคลากร เพื่อส่งบุคลากรตรวจสอบประวัติอาชญากรรม และหากไม่พบประวัติอาชญากรรม จึงดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรต่อไป

คำชี้แจงการกรอกแบบฟอร์มขอให้ดำเนินการสรรหาบุคลากรทดแทนผู้พ้นสภาพ

 1. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มขอสรรหาและคัดเลือกบุคลากรทดแทนผู้พ้นสภาพ (ตามเอกสารแนบที่ 1) โดยให้กรอกรายละเอียดของผู้พ้นสภาพ สาเหตุของการพ้นสภาพ และวิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรใหม่ทดแทนผู้พ้นสภาพ ดังนี้
  1.1 ระบุรายละเอียดของผู้พ้นสภาพ : ชื่อ – สกุล, เลข SAP ID, ตำแหน่ง และสังกัด ของผู้พ้นสภาพ
  1.2 ระบุสาเหตุการพ้นสภาพ
  - กรณีลาออก : กรุณาแนบสำเนาใบลาออก
  - กรณีเกษียณอายุราชการ / เกษียณอายุงาน : กรุณาแนบสำเนาคำสั่งเกษียณ
  - กรณีถึงแก่กรรม : กรุณาแนบสำเนาใบมรณะบัตร
  - กรณีสิ้นสุดสัญญาจ้างและไม่จ้างต่อ / ไม่ประสงค์ต่อสัญญา : กรุณาแนบสำเนาบันทึกข้อความแจ้งรายชื่อผู้สิ้นสุดสัญญาจ้างและไม่จ้างต่อ / ไม่ประสงค์ต่อสัญญา และสำเนาคำสั่งจ้างสุดท้าย
  - กรณีอื่นๆ : กรุณาแนบเอกสารที่แสดงการพ้นสภาพของบุคลากร
  1.3 ระบุวิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรใหม่ทดแทนผู้พ้นสภาพ โดยเลือกได้เพียง 1 วิธี   
  - กรณีต้องการให้เปิดประกาศรับสมัครโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล : กรุณากรอกแบบฟอร์มขอเปิดประกาศรับสมัครงาน / ขอคัดคนจากคลังใบสมัคร (ตามเอกสารแนบที่ 2) และแนบมาพร้อมกับแบบฟอร์มขอให้ดำเนินการสรรหาบุคลากรทดแทนผู้พ้นสภาพ
  - กรณีต้องการขอคัดคนจากคลังใบสมัคร : กรุณากรอกแบบฟอร์มขอเปิดประกาศรับสมัครงาน / ขอคัดคนจากคลังใบสมัคร (ตามเอกสารแนบที่ 2) และแนบมาพร้อมกับแบบฟอร์มขอให้ดำเนินการสรรหาบุคลากรทดแทนผู้พ้นสภาพ
  - กรณีต้องการสรรหาและคัดเลือกโดยภาควิชา / หน่วยงาน  โปรดระบุเหตุผลโดยละเอียด
 2. กรณีที่ภาควิชา / หน่วยงานต้องการขอจ้างบุคลากรทดแทนผู้พ้นสภาพ  โดยมีความต้องการอื่นเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงไปจากตำแหน่งเดิม  ขอให้ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อความขออนุมัติในหลักการ  โดยชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นอย่างชัดเจน  เพื่อฝ่ายทรัพยากรบุคคลดำเนินการต่อไป

เอกสารดาวน์โหลดที่เกี่ยวข้อง


หัวข้อข่าว: สาระน่ารู้
  เรื่องนี้เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านหรือไม่ ?    ใช่   •   ไม่